Vise Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Angelina Sarmento. Imajen/Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (VPPN), Maria Angelina Sarmento, kestiona diretór sira iha ministériu hotu ne’ebé durante ne’e uza veíkulu ho marka prado maibé públiku la tau kestaun, enkuantu deputadu sira iha Parlamentu Nasionál ne’ebé eleitu direta hosi povu, ema hotu fó atensaun no halo protestu.

“Públiku só kestiona de’it mak deputadu sira maibé haluha katak ministériu sira, liuliu diretór sira mós sa’e prado, ministériu barak no diretór barak mak sa’e prado, enkuantu deputadu ne’e eleitu diretamente hosi povu, tanba saida mak deputadu sira labele iha direitu atu hetan veíkulu hodi ba baze atu halo fiskalizasaun”, afirma deputada hosi bankada Partidu Libertasaun Populár (PLP) ne’e ba jornalista sira iha uma fukun, ohin, relasiona ho konferénsia imprensa ne’ebé halo hosi Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) ne’ebé halo protesta ba veíkulu deputadu sira.

Angelina akresenta dalaruma públiku haree de’it deputadu sira 65 ne’ebé iha parlamentu maibé la sura diretór hothotu iha ministériu sira ne’ebé uza kareta prado, públiku labele haree de’it parlamentu, maibé tenke atentu ba diretór sira. Tanba iha parlamentu de’it iha Konsellu Konsultivu Fundu Petroliferu ne’ebé la eleitu diretamente hosi povu mós uza kareta prado.

Nia katak públiku tenke haree diferensa hirak ne’e, entre diretór ho deputadu, tanba konstituisaun hateten kompeténsia parlamentu nian atu halo fiskalizasaun tenke ba to’o iha baze ne’ebé la hetan kobertura hosi governu.

Tanba ne’e, iha kinta lejislatura liuhosi orsamentu privativu parlamentu nian, proposta ida hosi deputadu sira atu sosa kareta ba uluk deputadu foun sira ho totál hamutuk 48, enkuantu 17 kareta ne’e sei mantein nafatin ba deputadu sira ne’ebé re-eleitu.

“48 veíkulu sei prevee orsamentu milliaun ida resin, uluk milliaun rua maibé redús, signifika sosa kareta foun fazeadamente, la’os hola dala ida ba deputadu sira 65. Nune’e kareta ho marka pajero sport, maibé kabe ba tékniku sira atu halo identifikasaun iha merkadu no posibilidade bele iha marka seluk no marka sira ne’e tenke ho orsamentu ne’ebé ita iha”, esplika.

Enkuantu, públiku ne’ebé ezije nafatin parlamentu, ida ne’e iha direitu tomak hosi sira ka sidadaun hothotu iha liberdade espresaun tuir konstituisaun haruka maibé dalaruma sira la entende didiak sistema Estadu nian. Sira nia direitu atu hato’o oponiuan maibé tenke apar mós situasaun sira ne’e.

Entretantu, posibilidade eis-deputadu sira sei lori hotu mai kareta hirak ne’e atu bele fasilita deputadu foun sira hafoin ita bele hola kareta ne’ebé mak iha ona proposta.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here