Foto Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste

DILI (TATOLI)—Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste organiza ona eventu kulturál ida hodi selebra “Festival Japaun 2018” iha Domingo, 21 Outubru, 2018 iha Timor Plaza Centre Court.

Tuir nota komunikadu ne’ebé embaixada dirije ba Tatoli esplika, eventu refere fahe ba sesaun rua; primeiru sesaun mak demonstrasaun SHODO/kaligrafia Japonés ne’ebé mak hatudu husi peritu SHODO ida ne’ebé  mak hela iha Dili, Shirakawa, DANSA YOSAKOI hatudu husi voluntáriu Japonés sira ne’ebé  mak hamahan an iha JOCV, no demonstrasaun karreta hatudu husi membru FEKATIL (Federação Karate-Do Timor-Leste) sira.

Aleinde demonstrasaun no aprezentasaun sira, iha mós bainaka espesiál sira mak hanesan; kantora soprano Tazuko MIYARA no pianist Shinobu TASATO husi Okinawa, Japaun ne’ebé  mak kanta no toka kántiku Japonés no Timorese ne’ebé  mak furak no anima tebes audiénsia sira.

Audiénsia sira mós hetan oportunidade hodi diretamente esperiénsia kultura Japonés hanesan pratika SHODO (kaligrafia Japonés), ORIGAMI (arte hiker surat-tahan Japonés), no koko hatais YUKATA (roupa tradisionál Japonés) ba labarik sira.

Mais ou menus ema na’in 400 mak partisipa iha eventu ne’ebé  mak hala’o iha Domingo, loro kraik nee.

Komunikadu Imprensa

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here