Diretór Ezekutivu JSMP, Luis de Oliveira Sampaio, fahe sertifikadu ba formandu sira. Imajen Gabinete SEKOMS/Verónica

DILI, (TATOLI) – Parseiru mídia sira hosi parte governu no sosiedade sivil, espera depois fasilita formasaun sensivel jéneru ba mídia sira bele akontese mudansa iha publikasaun.

“Ami fiar katak ho prosesu formasaun ne’e bele hadi’a no muda ita nia hanoin oinsá mak hakerek notísia ne’ebé mak reprezenta duni saida mak ita diskute durante loron lima nia laran atu hamenus violénsia ba feto tantu doméstika ou violénsia bazea ba jéneru”, katak Diretór Ezekutivu Programa Monitorizasaun ba Sistema Judisiál (JSMP-sigla inglés), Luis de Oliveira Sampaia, hafoin ensera formasaun iha salaun Maria Goreti Sekretariu Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) iha Kaikoli, sesta, (12/10).

Nia hatutan: “Vítima bazea ba jéneru ne’e sira vítima ona, dalaruma publikasaun ne’e reforsa tan, tanba ita kontinua reforsa ita nia perspetiva ne’ebé mak patriarkál, katak violénsia ne’e buat normál ida”.

Formasaun ba mídia sira ho tema “Prevene Violénsia Kontra Feto, Mídia Mós Bele”, hala’o durante loron lima hahú segunda, (8/10) to’o sesta, (12/10) ho formandu hosi mídia sira ne’ebé fahe ba dader partisipa hosi editór no xefe redasaun, entretantu parte loraik ba jornalista sira ho matéria ne’ebé hanesan.

Fasilitadór hosi formasaun ne’e mai hosi SEII, Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Konsellu Imprensa (KI), JSMP no Fundasaun Ázia (TAF-sigla inglés), Nabilan.

Luis de Oliveira Sampaio akresenta durante tinan naruk nia laran, JSMP la servisu mesak, tanba mídia sira mós halo kna’ar importante atu fahe informasaun ba komunidade, Estadu, autoridade kompetente sira nomós tribunál.

Tanba ne’e, nia dehan presiza servisu hamutuk atu hadi’a prestasaun servisu ne’ebé mak dalabarak hasoru dezafíu, nune’e bele hadi’a husi aspeitu jornalizmu ninian liuhosi formasaun.

Resprezentante Konsellu Imprensa, Altino Freitas, konsidera formasaun ne’e bele kapasita jornalista sira hodi kontribui halakon violénsia bazea ba jéneru iha liuhosi servisu mídia nian.

“Bainhira ita seidauk tuir formasaun ida ne’e, dalaruma ita hapar ho buat balun, maske ita hatene maibé ita haluha, ezemplu ita bele kria anglu ida impaktu ambiente ida ba feto no labarik sira oinsá?”, tenik.

Xefe Ekipa Programa Nabilan husi TAF, Ana Yan, hateten violénsia hasoru feto no labarik sira iha Timor-Leste hanesan problema boot no sira mak sempre sai vítima, tanba ne’e liafuan husi publikasaun notísia sira mós iha impaktu ba vítima no sosiedade.

“Mídia iha papel inportante duni atu muda ema nia atitude kona-ba igualdade jéneru, tanba ne’e ami espera ida ne’e la’os treinamentu ikus maibé bele kontinua servisu hamutuk atu lori mensajen importante ba komunidade no ajuda maluk feto no labarik sira atu hamenus violénsia”, katak.

Diretór Jerál SEII, Armando da Costa, espera formasaun ne’e bele akontese mudansa iha publikasaun notísia sira iha mídia nasionál.

“Ami espera bele iha mudansa ne’ebé mak bele akomoda, sensivel ba jéneru no bele konsidera labarik no feto sira, ema ho difisiénsia, nune’é mós ba ema ho orientasaun sosiál diferente”, tenik.

Ho esperansa ne’e, Armando dehan sei nafatin halo observasaun ba publikasaun mídia nasionál sira liuhosi notísia ne’ebé hatun, nune’e bele sensibiliza instituisaun sira.

Entretantu, formasaun ne’ebé realiza durante loron lima ne’e ho kolaborasaun husi SEII, SEKOMS, KI, JSMP, TAF, UN Woman, inklui Governu Austrália.

Formandu sira hanesan editór no jornalista sira ne’ebé mai husi mídia nasionál hamutuk 13, tantu emprime, televizaun no online.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here