Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, konversa hela ho Prezidente RAEOA, Marí Alkatiri, iha reuniaun Konsellu Ministru, kuarta horsehik. Imajen espesiál

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten laiha ona blokeiu orsamentu ba Zona Espesiál Ekonomia Merkadu Sosiál (ZEESM) tanba ezekusaun orsamentu ba dezenvolvimentu ZEESM atinje ona porsentu 65.

“Governu sentrál informa ba Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) katak tuir rekomendasaun Tribunál Kontas, Governu labele avansa osan ba RAEOA enkuantu seidauk ezekuta orsamentu to’o porsentu 50, maibé realidade ezekusaun liu ona porsentu 50 ka atinje ona porsentu 65. Ne’e signifika laiha ona blokeiu ka tenke haruka osan ba”, Xefe Governu ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kinta ne’e, relasiona ho relatóriu ZEESM ne’ebé Prezidente RAEOA, Marí Alkatiri, aprezenta ba Konsellu Ministru, kuarta ne’e.

Tuir Taur prestasaun kontas kona-ba orsamentu ne’ebé RAEOA simu no ida ne’ebé ezekuta ona ne’e konsideradu di’ak loos no halo Governu kontente.

“Ami estuda hela dokumentu sira ne’e atu haree medida saida maka tenke toma iha tempu oin mai para atividade iha ne’ebá kontinua la’o”, afirma.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here