Ministru Prezidensia Konsellu Ministru, Hermenegildo Pereira. Imajen Antonio Goncalves

DILI, (TATOLI) – Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM) ohin rona aprezentasaun husi Prezidente Rejiaun Autoridade Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA)-Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Marí Alkatiri, kona-ba ezekusaun orsamentu, nune’e Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministru, Agio Pereira, hateten KM apresia ho aprezentasaun ne’e.

“Konsellu Ministru apresia no agradese aprezentasaun husi Prezidente RAEOA-ZEESM, Marí Alkatiri, nune’e iha tempu foun sei hasoru malu tan atu rona relatóriu kona-ba área edukasaun no saúde hodi bele atende didiak, loloos, no kompletu ba prosesu jestaun Oekusi ninian”, tenik ba jornalista sira iha Palásiu Governu, ohin.

Nia hatutan aprezentasaun relatóriu ne’e kona-ba oinsá mak ezekusaun orsamentál, prosesu aprovizionamentu projetu boot sira ne’ebé hanesan eletrisidade, estrada no irigasaun.

Governante ne’e akresenta autoridade tenke propoin orsamentu, tanba sira iha rejime administrativu finanseiru autónomu, tanba ne’e tenke propoin maibé detalla sei servisu hamutuk ho Ministériu Finansa.

Entretantu haktuir iha portál ofisiál governu, aprezentasaun ne’e inklui rezultadu orsamentu desde 2015, proposta orsamentu ba 2019 no pontu situasaun ba projetu sira.

Desde tinan 2015, dezenvolve ona projetu 184 ho koordenasaun governu sentral, inklui konstrusaun aeroportu, estrada, ponte no sistema irrigasaun.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here