Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Marí Alkatiri.

DILI, (TATOLI) – Prezidente Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA), Mari Alkatiri, ohin partisipa reuniaun konsellu Ministru ne’ebé lidera hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu.

Eis Primeiru-Ministru ne’e ba jornalista sira hateten, ninia partisipasaun ne’e hodi aprejenta planu Orsamentu Jerál Estadu 2019 ne’ebé sei aloka ba RAEOA.

ʺAmi seidauk define orsamentu ba ZEESM ne’e hira maibé ami mai para fó informasaun pre-liminárʺ, katak eis-ezekutivu iha governu konstitusionál dahituk ba jornalista sira.

Enkuantu,  kona-ba Ró Haksolok, Alkatiri hateten reuniaun KM ohin governu da-ualu la preokupa no kestiona asuntu ne’e.

ʺLaiha ema ida (membru governu) iha ne’e maka levanta problema ne’e”, afirma.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here