Ministru Defeza (MD), Filomeno da Paixão de Jesus. Foto António Gonçalves

DILI, (TATOLI) – Ministru Defeza, Filomeno Paixão, akompaña husi Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl, Alexandrino de Araújo, hasoru Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hodi ko’alia kona-ba komponente aéreu.

“Ha’u husu enkontru ho Primeiru-Ministru, ha’u mai ho Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl, ami iha preokupasaun uitoan kona-ba protesaun sivíl no defeza. Ko’alia uitoan kona-ba komponente foun iha aéreu ne’ebé ita hakarak atu estabelesse, entaun iha diskusaun ho Xefe Governu maizumenus ba oin ne’e ita nia komponente aéreu ne’e atu forma hanusa”, tenik ministru ba jornalista sira iha Palásiu Governu, ohin.

Tuir nia programa governu iha maibé presiza diretiva ne’ebé konkreta liu atu bele estabelese.

“Ita komesa hanoin no tau osan, ida ne’e fila fali ba kapasidade rekursu umanu, infraestrutura, lideransa, no termu operaridade ho komponente sira seluk, ne’e ita tenke hanoin hotu”, katak.

Governante ne’e haktuir biban enkontru ne’e PM fó ona instrusaun, oinsá dezenvolve proposta konkreta atu hato’o ba Konsellu Ministru.

“Konkretamente kona-ba orsamentu ida atu tau ba komponente aéreu, ha’u seidauk hatene, tanba formasaun kapasidade ita la’os tau dala ida de’it maibé komesa por etapa. Komesa husi lideransa, rekursu umanu, sé mak atu sai pilotu no mekániku, infraestrutura, aviaun, hafoin iha rekursu umanu mak sé hodi tuir treinu no formasaun iha ne’e ou liur”, dehan tan.

Nune’e, nia dehan sei tur hamutuk ho ninia konselleiru no asesór sira para haree asuntu ne’e.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here