Foto/Google.

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hateten traballadór timoroan ne’ebé oras ne’e servisu iha Korea hatama reseita boot ba kofre Estadu.

ʺPrimeira reseita maka boot maka mina no gás, segundu maka sidadaun sira ne’ebe servisu iha tasi balu (Korea), to’o agora hatama ona reseita milliaun $51 no kafe iha terseira kada tinan másimu milliaun $23 no minimu milliaun $15ʺ, hatete Xefe Governu iha Kampus Sentrál UNTL, ohin.

Governu sei esforsu atu prenxe vagas rihun 2000 ne’ebé governu Korea oferese ba TL kada tinan.

Tuir ezekutivu durante ne’e governu liuhosi Sekretáriu Estadu Polítika Formasaun Profesionál  no Empregu haruka de’it másimu 400.

Bainhira governu prenxe pedidu Governu Korea hodi haruka traballadór rihun rua sei hatama reseita ba Estadu milliaun atus resin kada tinan.

Enkuantu to’o oras ne’e traballadór timoroan rihun tolu resin maka servisu iha nasaun ne’eba.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here