Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus, simu Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha uma fukun hodi loke kinta lejizlatura. Imajen António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus, afirma desizaun Prezidente Repúblika hodi promulga ka veta orsamentu jerál Estadu (OJE) 2018, ne’e tuir mandatu Konstituisaun.

Xefe orgaun Lejizladór hato’o kestaun ne’e ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kuarta ne’e, bainhira hatán jornalista sira kona-ba lala’ok OJE 2018 ne’ebé iha ona Xefe Estadu nia liman.

Relativamente ho OJE 2018, nia dehan Prezidente Repúblika sei estadu to’o prazu ne’ebé determinadu.

“Parlamentu Nasionál mós kompriende katak konstituisaun fó tempu loron 30 ba Prezidente Repúblika atu halo apresiasaun ba dekretu lei ne’ebé mai hosi Parlamentu ka dekretu lei mai hosi Governu”, katak Arão.

Iha biban ne’e, nia dehan, semana ne’e sei iha reuniaun lider bankada kona-ba estabelesementu Komisaun Inkéritu Parlamentár ne’ebé atu halo investigasaun ba projetu hamutuk 142, diskonfia viola Lei Jestaun Finanseira no Lei Aprovizionamentu.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here