Diretór Jerál Finansa Estadu, Januario da Gama. Foto/MF.

DILI, (TATOLI) – Diretór Jerál Finansa Estadu Ministériu Finansas (MF), Januário da Gama, hatete iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (PEDN) hatuur mehi boot ida atu transforma Timor-Leste sai nasaun ho rendimentu médiu-altu iha 2030, nune’e atu atinje mehi ida ne’e Timor-Leste tau ona iha etapa dezenvolvimentu iha períodu tolu.

 “Periódu dahuluk hahú husi 2011 to’o 2015 ne’ebé ita konsentra iha komponente dezenvolvimentu rekursu umanu, infraestrutura, hametin instituisaun no implementa objetivu SDG (sustainable developmenta goals) no millennium nian. Implementasaun ba faze primeiru ida ne’e ita termina ona iha Orsamentu Jerál 2015 no prosesu avaliasaun ita halo ona”, Januário katak bainhira aprezenta sobre pozisaun Timor-Leste nian iha ne’ebé no atu bá ne’ebé loos liuliu kona-ba PEDN iha ámbitu panorama orsamentál 2019 iha Aitarak-Laran, ohin.

Hatutan iha faze daruak hahú husi 2016-2020, iha períodu Governu Daualuk bele hahú kontinua ba faze ida ne’e. “Komponente saida maka ita sei prioritiza iha faze segunda ida ne’e maka ita sei kontinua dezenvolve infraestrutura, kontinua hametin rekursu umanu no sei kontinua haburas kompetividade ekonomia nian”.

“Ba faze terseiru sei hahú husi 2021 to’o 2030, espera ida ne’e hanesan faze ikus atubele transforma Timor-Leste sai hanesan nasaun ho rendimentu médiu iha 2030. Pur tantu etapa ikus liu, ida ne’e hanesan sasukat ida atubele determina será ke husi 2016 iha faze segunda to’o 2030 ida ne’e ita realiza duni programa no komponente sira ne’ebé ita tau ona iha ita-nia Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál ou la’e”, nia haktenik.

Vizaun no Implementasaun PEDN

Diretór Jerál Finansas Estadu Ministériu Finansas (MF), Januário da Gama, aprezenta mós vizaun no rezultadu implementasaun PEDN nian husi períodu dahuluk 2011-2015.

“Iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál ita define meta ka objetivu iha PEDN hamutuk 230. Iha períodu primeiru determina objetivu hamutuk 121, iha períodu segundu husi 2016 to’o 2020 iha meta 77 no iha 2021-2030 hamutuk 32”.

Iha implementasaun meta 121 iha 2015 hatudu katak husi meta ne’e Governu Timor-Leste konsege alkansa ona porsentu 30, porsentu 44 nia implementasaun sei iha progresu nian laran, porsentu 23 seidauk inisia nia implementasaun no porsentu tolu seidauk fó valór tanba nia implementasaun seidauk fó rezultadu.

“Husi ida ne’e ita halo dezarregasaun ba iha setór ne’ebé determina iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál estipula setór importante haat mak ko’alia kona-ba kapitál sosiál, infraestrutura, ekonómiku no dezenvolvimentu institusionál. Husi implmentasaun faze dahuluk husi 2011 to’o 2015, iha faze kapitál sosiál ita konsege atinje ona porsentu 36, porsentu 40 iha progresu implementasaun, porsentu 18 seidauk alkansa no porsentu 6 ita seidauk tau valór”.

Iha parte infraestrutura nian alkansa ona 22% ne’ebé maka nia progresu implementasaun hamutuk 4% no 37% seidauk alkansa.

“Iha setór ekonómiku 24% maka ita atinje ona, 43% iha progresu implementasaun, 30 % seidauk alkansa no 3% seidauk tau valór”.

Setór ikus sobre dezenvolvimentu institusionál atinje ona 35%, progresu implementasaun 55% no sei iha implementasaun iha 10%.

“Ida ne’e atu hatudu katak bainhira ita atu tama ba preparasaun orsamentu jerál 2019 no programa ka planu asaun anuál 2019, ita presiza hola referénsia ba iha rezultadu husi avaliasaun períodu primeiru nia, signifika programa sira ne’ebé sei iha progresu implementasaun no balun ne’ebé foin inisia nia implementasaun presiza konsentra nafatin hodi kontinua iha orsamentu jerál 2019 no 2020 to’o implementasaun remata, aumezmu tempu komponente husi faze segunda nian 2016-2020 ita presiza konsentra mós para ita bele implementa daudaun ona komponente sira ne’ebé determina ona iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál ”.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here