Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen GPM

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hato’o situasaun krítiku iha setembru nia laran ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo.

Nia esplika situasaun krítiku ne’e ho sentidu katak fulan ida ne’e (setembru) ba oin Governu depende maka’as ba promulgasaun orsamentu jerál Estadu 2018 ne’ebé hetan ona aprovasaun hosi Parlamentu Nasionál no dadaun ne’e Prezidente Repúblika estuda hela.

“Ha’u husu promulgasaun ne’e lais uitoan di’ak liu, tanba orsamentu ida ne’e krusiál ka determinante loos para estabiliza difinitivamente tezouru nomós despeza sira iha tinan 2018”, Taur ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kinta ne’e, hafoin enkontru ho Xefe Estadu.

Nia hateten saida maka primeiru-mninistru ko’alia ba PR katak karik demora promulgasaun ne’e Governu sei infrenta risku, maibé nunka fó presaun ba Prezidente atu promulga, tanba tenke iha regra ne’ebé la’o tuir.

“Ha’u uluk prezidente repúblika, tan ne’e ha’u hatene saida maka primeiru-ministru kuandu ko’alia ho PR ne’e halo nusa, saida maka ha’u tenke hateten no saida maka labele hateten”, Taur haktuir.

Iha biban ne’e, primeiru-ministru mós ko’alia ho PR kona-ba preparativu ne’ebé maka Governu halo ba orsamentu jerál Estadu 2019 no rekorda katak horisehik nia hahú enkontru ho membru Governu sira atu haree kona-ba saida maka atu halo.

“Orsida loraik ha’u sei hasoru hikas fali membru Governu sira atu ko’alia kona-ba polítika Governu, pur-ezemplu oinsá Governu nia polítika atu haree ba merenda eskolár iha edukasaun, ba subvensaun ne’e polítika Governu oinsá, ba agrikultura, infraestrutura ne’e oinsá no bainrua sei ko’alia kona-ba prioridade saida maka tenke halo uluk no saida maka sei halo ikus”, Taur hato’o.

Iha segunda (semana oin), nia informa sei diskute kona-ba jornada orsamentu 2019 ne’ebé sei partisipa hosi ministériu hotu-hotu, diretór jerál sira no ajénsia autónomo sira para ko’alia kona-ba programa saida maka atu halo no presiza orsamentu hira.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here