Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI (TATOLI)–Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018, la prevee osan atu sosa karreta ba membru parlamentu nasionál, tanba Parlamentu nasionál deside ona atu rekolla karreta ne’ebé Deputadu VI lejizlatura sira uza.

“Proposta orsamentu 2018 la hola karreta foun deputadu sira, tanba ami deside tiha ona atu rekolle karreta hirak ne’e hodi fahe ba deputadu sira iha kinta lejizlatura, enkuantu orsamentu 2019 bele prevee osan,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé informa asuntu ne’e ba jornalista sira iha uma fukun, ohin.

Arão Noé informa tan katak, konsellu administrasaun deside ona atu rekolle karreta hirak ne’ebé sei iha eis-deputadu sira nia liman atu fó hikas ba deputadu sira atuál hodi uza, tanba ne’e orsamentu 2018 la aloka ba asuntu hola karreta foun, maibé orsamentu 2019 bele iha dalan hodi hola.

“Orsamentu 2019 bele prevee osan hodi hola karreta foun deputadu sira ka bele iha dalan ba iha ne’ebá kuandu ita rezolve uluk problema karreta hirak ne’ebé sei iha eis-deputadu sira, hafoin ita atende hodi hakat ba seluk,” nia dehan.

Enkuantu, OJE 2019, iha 15 Outubru, governu tenke aprezenta mai parlamentu atu prosesa hodi bele hetan ona debate, tanba presiza audiénsia, debate iha jeneralidade no espesialidade, nune’e kálkulu aprovasaun iha finál globál maizumenus iha 20 Dezembru hafoin bele haruka ba Prezidente Repúblika atu promulga ka lae ne’e kompeténsia órgaun seluk nian.

Ami hakarak orsamentu ba 2019 molok tama iha períodu natál orsamentu tenke prontu ona,” nia sujere.

Entretantu, Ministra Finansa interina, Sarah Lobo Brites, akresenta orsamentu ba hola karreta foun deputadu sira la tau kapitál menór, nune’e atu aloka osan ba hola karreta foun iha tinan ne’e la iha.

Jornalista : Zezito Silva

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here