Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis Akara. Foto Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Governu liuhosi Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Mericio Juvinal dos Reis Akara, hateten tau esperansa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hodi promulga proposta lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 ho montante billiaun $1.2  iha tempu badak.

ʺAmi espera Prezidente Repúblika nu’udar aman ba Nasaun hatene didiak ita nia problema no realidade, nesesidade Estadu nian espera promulgaʺ, espresa governante ne’e ba jornalista sira iha Palásiu Governu, ohin.

Tuir Akara bainhira promulga ona, governu sei aselera prosesu pagamentu ba divida Estadu, garante funsionamentu makina Estadu no prioridade Governu ba prosesu dezenvolvimentu.

ʺAmi fiar prezidente promulga hodi hakotu impase polítika, liuliu hakotu dependénsia ba orsamentu duodésimuʺ, tenik tan.

Governante afirma bainhira Xefe Estadu la promulga fó implikasaun ba destinu Nasaun, tanba impede funsionamentu makina Estadu.

Maibé nia lakohi  interven desizaun Xefe Estadu. ʺNe’e la’ós ami nia kna’ar, maibé Prezidente nia kna’arʺ, realsa.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here