Votasaun finál globál proposta lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 iha uma fukun Parlamentu Nasionál. Imajen António Goncalves

DILI (TATOLI)—Bankada opozisaun FRETILIN submete ona rekerimentu Inkéritu Parlamentár ba projetu hamutuk 142 ne’ebé Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (CAFI-sigla portugés) asina iha jullu tinan 2017.

Aprezentasaun rekerimentu inkéritu hosi Xefe Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres, liuhusi nia intervensaun iha plenária Parlamentu Nasionál, sesta ne’e, hafoin halo aprovasaun finál no globál ba orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 (montante biliaun $1,2), ho intensaun atu investiga projetu sira ne’e tuir lei ka lae molok halo pagamentu.

Tuir bankada FRETILIN katak asinatura ba projetu hirak ne’e konsideradu viola Lei Aprovizionamentu, Lei Jestaun Finanseiru no lei sira seluk tanba iha periodu Governu Jestaun proibe asina projetu ba kompañia sira.

Rekerimentu Inkéritu ne’e nu’udar inisiativa deputadu sira nian, iha ne’ebé deputadu mínimu ema na’in 15 tuir rezimentu Parlamentu nian bele harii ona Inkéritu Parlamentár.

Antes ne’e, iha diskusaun jeneralidade OJE, semana kotuk, bankada opozisaun FRETILIN no PD fó hanoin ona ba Governu atu halo investigasaun ba projetu hirak ne’e molok halo pagamentu no iha biban ne’ebá, Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, afirma katak projetu la tuir lei Governu sei la selu no nia husu tulun ba deputadu sira atu kria Inkéritu Parlamentár ba projetu hirak ne’e.

Jornalista: Xisto Freitas

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here