Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, iha debate jeneralidade loron daruak iha uma fukun Parlamentu Nasionál. Foto António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hateten governu sei esforsu atu hasa’e reseita doméstika hodi hamenus despeza Estadu ne’ebé depende ba fundu minarai.

ʺIta bele halo esforsu ida para tinan ba tinan reseita ne’e aumenta, mesmu para selu de’it saláriu no vensimentu ne’e ha’u hanoin esforsu ida boot duniʺ, katak Xefe Ezekutivu hodi hatan preokupasaun deputadu hosi bankada opozisaun iha diskusaun jeneralidade Orsamentu Jerál Estadu 2018, ohin, iha uma fukun Parlamentu Nasionál.

Xefe Governu rekoñese kobransa ba reseita rai-laran sei menus, tanba  nasaun foun. ʺAmi nia kompromisu oinsá maka poupa di’ak liu, investe iha área importante para bele hetan rezultadu iha futuruʺ, afirma.

Governu da-ualu sei kuidadu liután atu ezekuta OJE 2019 hodi hamenu despeza Estadu. ʺOrsamentu 2019 ami sei husu apoiu ba Parlamentu Nasionál para ko’a iha ida ne’ebé tenke koa para redús gastu sira”.

Alende ne’e, Xefe Governu hatutan proposta OJE 2018 sei fó prioridade ba funsiona mákína Estadu no selu dívida.

ʺAmi iha konfiansa tomak atu implementa hotu, haree hosi ita nia istória ezekusaun orsamentu pursentu 90 resin ne’e di’ak ona, mínimu liu maka pursentu 80 resin, tanba ne’e ami halo esforsu para ezekuta orsamentu ne’ebé aprezentaʺ, akresenta hodi hatan preokupasaun deputada Maria Angelica hosi bankada FRETILIN.

ʺEntre fulan haat nia laran ne’e ita iha kapasidade atu ezekuta orsamentu ho kualidade ka la’e, ida ne’e ami kestiona nu’udar bankada oposizaunʺ, katak deputada Angelica Rangel.

Nune’e mós, deputada ne’e sujere ba  governu hodi investe iha sétor produtivu hanesan agrikultura no setór seluk tan atu hasa’e reseita doméstika.

ʺBankada FRETILIN sujere atu investe tan iha área seluk, nune’e bele hetan retórnu ne’ebé bele subtitui ita nia fundu petróliu ba longu prazuʺ, afirma. Alende ne’e aumenta orsamentu ba setór agrikultura, saúde no edukasaun.

Entretantu, Vise Ministra Finansa, Sara Brites Lobo, rekoñese reseita doméstika ki’ik, tanba ne’e kada tinan OJE depende ba fundu petróliu.

ʺIha 2019 governu sei halo revisaun ba lei no kria sistema di’ak para aumenta reseita doméstika, ho nune’e reseita doméstika bele sa’e to’o milliaun 200 resin tuir preokupasaun deputadu hodi redús osan hosi fundu minaraiʺ, hateten.

Reseita doméstika ba 2018 provolta milliaun 180 resin ne’ebé seidauk sufisiente hodi selu saláriu no vensimentu funsionariu públiku durante tinan tomak provolta milliaun 200 resin.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here