Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hamutuk ho membru governu sira, ohin, iha uma fukun Parlamentu Nasionál, hatan ba deputadu sira sobre proposta lei Orsamentu Jerál Estadu 2018 iha diskusaun jeneralidade. Foto António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Deputada bankada FRETILIN, Maria Angélica Rangel, propoin ba Governu tenke halo ona retornu ekonómiku finanseiru hosi investimentu ne’ebé iha ona hanesan eletrisidade, hadi’a estrada no loke estrada iha territóriu Timor.

“Orsamentu refere tenke loke ba transferénsia boot hodi hakbiit ekonomia iha área hotu ne’ebé durante ne’e gasta ona orsamentu Estadu”, afirma iha debate jeneralidade Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 iha plenária Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Maria Angélica hatutan Governu mós tenke fó prioridade ba programa hanesan edukasaun, saúde, agrikultura, infraestrutra, tanba tinan-tinan Governu gosta orsamentu barak maibé rezultadu sei menus.

Aleinde ne’e, nia dehan Governu tenke halo investimentu ne’ebé di’ak no fó impkatu direta ba povu nia moris, ezemplu, investe osan iha banku komersiál ka halo kapitalizasaun ba iha banku Timor nian rasik.

Iha biban ne’e, Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hatán área hanesan agrikultura no sira seluk ne’e importante maibé momentu ida ne’e tempu ne’ebé badak loos atu aumenta orsamentu atu kobre ba área hirak ne’e.

“Agora ne’e ita tenta sustenta de’it, maibé iha orsamentu tinan 2019 maka ita diskute fila fali oinsá ita aloka orsamentu ba área sira ne’ebé importante, tanba agora susar”, nia dehan.

Taur esplika orsamentu 2018 ne’e la ko’alia projetu foun maibé ko’alia de’it kona-ba projetu sira ne’ebé oras ne’e la’o hela no iha tinan sira tuir mai maka foin fó prioridade ba infraestrutura nomós agrikultura, saúde, edukasaun no sira seluk tan.

“Buat ne’ebé ami husu, buat ne’ebé esensiál ba tempu ida agora. Probavelmente, barak liu ida ne’e talvez orsamentu tinan 2019”, tenik.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here