Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Marí Alkatiri, Mari Alkatiri. Dokumentasaun Tatoli

OEKUSI, (TATOLI) – Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Marí Alkatiri, rekoñese auditória hosi Tribunál Kontas atu hadi’a prosesu pagamentu iha projetu ZEEMS.

“Laiha osan ida mak lakon maibé iha rekomendasaun atu hadi’a buat ruma mak iha prosesu pagamentu nian”, Prezidente RAEOA ba jornalista sira iha aeroportu Oekusi, ohin.

Informasaun ne’ebé espalladu katak milliaun $20 mak lakon iha ZEEMS, nia hatan ne’e bosok. “Sira nia avo mak lori karik, tanba ne’e hakarak klarifika katak laiha osan ida mak lakon iha ZEEMS”.

Nune’e mós aviaun ZEEMS ne’ebé dehan “segunda mão,” Jestór ZEEMS dehan ida ne’e la loos no prova ona la loos.

“Maibé iha públiku ema ko’alia nafatin, karik keta “terseira mão” ida ne’e la loos hotu no prova ona la loos”, hatan nia ho hamnasa.

Prezidente RAEOA katak auditória hosi tribunál kontas nian durante fulan neen hotu ona. Sira sei aprezenta relatóriu hodi rekomenda atu hadi’a.

Enkuantu, durante konstrusaun obra ZEEMS nian dalaruma iha ajudikasaun direita ba empreza sira hodi halo fiskalizasaun. “Hakarak obra ida kualidade tenke hetan fiskalizasaun di’ak”, katak.

Entretantu, ZEEMS TL foin mak hahú monta administrasaun ema hotu konsentra ba auditoria ZEEMS TL, maibé auditoria ba ministériu sira seluk la ko’alia, katak tan.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here