Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Marí Alkatiri.

OEKUSI, (TATOLI) – Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Marí Alkatiri, haktuir aeroportu Oekusi atinje ona pursentu 80 resin.

“Iha fulan outubru, liuliu novembru aeroportu ne’e prontu onam tanba dadaun ne’e hetan ona pursentu 80 resin”, Jestór RAEOA, Marí Alkatiri, ba jornalista sira iha aeroportu Oekusi, ohin.

Mandatu Prezidente RAEOA hela tinan ida, nia dehan sei hadi’a saida mak tenke hadi’a, liuliu iha administrasaun, lei ne’ebé sei falta tenke halo, maibé lei ne’e balun parlamentu mak aprova no balun Konsellu Ministru mak aprova hanesan dekretu lei, maibé ninia parte bele propoen ba Primeiru-Ministru.

Enkuantu, durante prosesu konstrusaun aeroportu rezulta manejér projetu fiskalizasaun nian mak monu no to’o agora sei moras, nia substitutu atu mai iha 1 setembru, inklui enjineiru ida mate tanba moras.

Ko’alia kona-ba governu reduz orsamentu ZEEMS TL nian, nia hateten: “Ha’u lakohi ko’alia ida ne’e, tanba governu mak hatene, hakarak projetu dezenvolvimentu la’o ba oin ka hapara. Nune’e ha’u halo tuir Estadu nia hakarak”.

Entretantu, atu hapara servisu enkuantu mandatu hotu tenke entrega maibé sira hakarak kontinua, nia dehan hakarak.

Tanba ne’e, povu atony labele ema bosok nafatin sira, tenke brani hodi simu dezenvolvimentu ne’ebé mai ho kontente, tanba Oekusi mak sai sentru ba dezenvolvimentu.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here