Country Manager ENI iha Timor, Angelina Baptista Branco relata servisu kompañia ENI durante ne’e ba Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen: Media GPM

DILI (TATOLI) – Country Manager ENI iha Timor, Angelina Baptista Branco iha segunda (horisehik) update informasaun kona ba kompañia ENI ba Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak-TMR.

Iha oportunidade hanesan Angelina Baptista Branco adianta katak ENI hanesan kompañia mina no gas ne’ebé halo ona produsaun iha Kampu Kitan, tanba ne’e hanoin atu iha tinan oin hakarak halo tan perfurasaun iha área konjuntu  Timor-Leste no Austrália (JPDA-Joint Petroleum Development Area).

“Ami mai husi kompañia ENI mina no gas ne’ebé uluk iha tinan 2011 to’o 2015, ami mak halo produsaun iha kampu kitan ne’ebé prodúz mina no gas, maibé kampu ne’e remata ona no agora ami atu avansa fali ba oin, mais ou menus Marsu 2019 ami sei halo perfurasaun ida iha área konjuntu entre Austrália no Timor-Leste”, Angelina Baptista Branco informa ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Xefe Governu  iha Palásiu governu.

Nia hatutan “Sekarik perfurasaun ne’e mak susesu, ami deskobre tan fali kampu mina, entaun ami bele kontinua ami nia kontribuisaun ba fundu petrolíferu.”

Enkuantu area ne’ebé ENI planu atu halo perfurasaun foun   besik área Kitan, sei pertense iha área konjuntu entre Timor-Leste no Austrália. Sei Ratifikasaun Tratadu tasi Timor foun mak akontese ona, entaun área ne’e tama ona ita nia Timor nian, maibé momentu ne’e sei hanesan área konjuntu Timor-Leste no Austrália.

Hafoin de rona tiha informasaun sira hosi kompañia ENI Primeiru-Ministru sente kontente no apresia ho kontribuisaun Kompañia ENI ba konteúdu lokál durante tinan 2011 to’o 2015.

“Primeiru-Ministru hein katak bele hetan tan deskobre boot iha área ne’e iha futuru tinan 2019 no hein katak ami bele kontribui ba ekonomia Timor”, nia dehan tuir.

Jornalista: Julia Chatarina

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here