Embaixadór Índia iha Timor-Leste, Pradeep Kumar Rawat, vizita Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu. Imajen GPM

DILI, (TATOLI) – Embaixadór Índia iha Timor-Leste, Pradeep Kumar Rawat, ho ninia ekipa vizita Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hodi ko’alia kona-ba prioridade governu.

“Ami foin hasoru malu ho Primeiru-Munistru no ami ko’alia kona-ba prioridade ba governu atu dezenvolve ekonomia no rekursu umanu iha Timor-Leste”, tenik ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Xefe Estadu iha Palásiu Governu, tersa ne’e.

Biban ne’e, ekipa diplomátiku sira ne’e mós ko’alia kona-ba oinsá atu kria empregu no espera bele sai parseiru di’ak iha setór balun iha Timor-Leste.

“Ami ko’alia kona-ba oinsá ami bele halo kooperasaun iha área edukasaun, halo kontribuisaun mós iha área saúde no oinsá bele hamutuk iha servisu hamutuk área infraestrutura”, dehan tan.

Pradeep mós haktuir nia iha delegasaun emprezáriu boot ne’ebé antes ne’e halo vizita ona iha Bali no sira nia negósiu balun la’o ona iha Indonézia no país balun.

“Sira reprezenta país 40 no hanesan kompañia boot iha Ázia. Ami espera vizita tuir mai, ita bele iha kooperasaun ne’ebé iha benifísiu”, katak.

Hodi dehan tan tempu badak Índia sei halo kooperasaun iha área saúde.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here