Eis Sekretáriu Jerál ONU, Kofi Anan. Foto espesiál

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hodi Estadu no povu hato’o sentidu kondolénsia profunda ba eis Sekretáriu Jerál Organizasaun Nasoen Unida, Kofi Annan, ne’ebé husik ona mundu iha semana kotuk ho idade 80.

ʺKofi Annan belun bo’ot Timor-Leste nian, tanba defende kauza ita nia iha tempu susar no promete sei rezolve problema Timor-Leste nian liuhosi dalan dialógu referendu no finalmente ita hetan referendumʺ, hateten Xefe Estadu ba jornalista sira iha Kuartel Jerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Fatuhada.

Estadu rekoñese kontribuisaun saudozu nian, tanba fó ona kontribuisaun bainhira asume hanesan Sekjer ONU hodi lori TL ba referendum iha 1999.

ʺNia rasik mai vizita Timor-Leste bainhira ita restaura ita ninia independénsia iha 20 de maiu 2002, tanba ne’e ohin ita presta mós minutu ida silensia ba nia iha komemorasaun loron FALINTIL-FDTL”.

Entretantu, Premiadu Nobel ba Dame, José Ramos Horta, hateten Kofi Annan fó apoiu maka’as ba luta Timor-Leste nian bainhira asume kargu nu’udar sekretáriu jerál ONU iha 1996.

ʺMomentu nia simu kna’ar nu’udar sekretáriu jerál ONU iha dezembru 1996 no janeiru 1997 iha nia diskursu hateten iha ninia mandatu tinan lima hakarak rezolve problema Timorʺ, Horta hateten iha kuartel jerál F-FDTL Fatuhada, hafoin partisipa komemorasaun loron F-FDTL.

Horta hatutan nu’udar belun di’ak sente triste bainhira rona informasaun ne’e.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here