Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsénio Pereira da Silva. Foto/SEDK.

DILI, (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEK), Arsénio Pereira da Silva, hatete proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 ne’ebé sei aloka ba Sekretáriu Estadu foun ida ne’e mak rihun $752.

“Sei ba rúbika saláriu no vensimentu nomós bens no servisu, iha tan kapitál menór, tanba Sekretáriu Estadu ne’ebé foun presiza iha fatin para ita hala’o serbisu”, Arsénio afirma hafoin audiénsia públika ho Komisaun D Parlamentu Nasionál ne’ebé trata asuntu ekonomia no dezenvolvimentu iha uma fukun, ohin.

Montante ne’ebé prevee ba sekretáriu ne’e atu utiliza ba fulan hirak iha tinan ne’e no iha 2019 mak sei bazea ba orgánika SEK nomós planu asaun.

“Tanba tuir programa Sekretáriu Estadu Kooperativa ne’e ba koperativa produsaun ne’ebé iha programa Oitavu Governu nian ne’e liuliu atu prodús sorghum (batar Ainaru). Se ida ne’e prodús bele mós sei ba prodús fali hahán sira seluk”, katak.

Tanba ne’e sei serbisu hamutuk ho Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) oinsá mak atu halo plantasaun, depois pós-kolleta halo prosesamentu oinsá no ba merkadu.

“Ida ne’e ami-nia planu feitu ne’ebé sei implementa loloos iha 2019. Tanba ne’e mak iha fulan hira ne’e ami atu la’o vizita kooperativa sira iha Timór laran tomak no grupu sira ne’ebé halo produsaun sei akomoda sai kooperativa ida para depois sira bele halo produsaun tanba ho ida ne’e maka bele kontribui kreximentu ekonómiku umakain”.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here