Adjunta Prezidente Autoridade ba Apoia Ekonomia, Dezenvolvimentu no Finansa, Leonia da Costa Monteiro. Foto FB ZEEMS

DILI, (TATOLI) – Adjunta Prezidente Autoridade ba Apoia Ekonomia, Dezenvolvimentu no Finansa, Leonia da Costa Monteiro, hatete alokasaun orsamentu husi governu sentrál ba Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEEMS) iha rejime duodesimál hamutuk milliaun $28.

“Orsamentu ne’ebé aloka ona husi governu sentrál ne’ebé mak fó ba RAEOA iha rejime duodesimál hamutuk $28 milloen. Tuir Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 ba duodesimál RAEOA nian ne’ebé mak aloka desde janeiru to’o juñu liuhosi transferénsia públika hamutuk $18 milliaun ne’ebé mak transfere ona ba rejiaun hodi halo ezekusaun”, haktuir Leonia iha ninia aprezentasaun durante audiénsia públika ho komisaun C no E iha sala plenária, ohin.

Nia hatutan tan OJE 2018 ba duodesimál, parte autoridade ezekuta tuir regra duodesimál nian ne’ebé haree ba kategoria tolu hanesan saláriu vensimentu, bens servisu no transferénsia públika.

Nune’e nia esplika pagamentu saláriu no vensimentu ba funsionáriu públiku RAEOA hamutuk nain 1.700 no assisténsia tékniku sira ne’ebé mak apoiu, enkuantu bens servisu hanesan despeza korrente ne’ebé mak barak liu ba kombustível hanesan power plan iha Sakato, nomós sosa aimoruk hodi fó atendimentu saúde ba komunidade, edukasaun, agrikultura, turizmu ne’ebé mak aloka tuir kada sekretáriu rejionál ne’ebé mak iha.

Adjunta ne’e subliña membru autoridade Oekusi iha nain hitu, tanba ne’e alokasaun orsamentu liuhosi tranferénsia públiku husi OJE no desgrega fali kada sekretáriu rejionál hodi ezekuta tuir liña rubrika OJE ne’ebé mak iha maibé ba kategoria tolu de’it.

Nune’e mós ba transfénsia públika, nia afirma gasta ba konsensoen públika, merenda eskolár nomós ba subsídiu xefe suku no konsellu suku sira, nomós ba asossiasaun sosiedade sivil ne’ebé mak parseria ho RAEOA hanesan UNDP ho seluk tan.

“Orsamentu husi rezolusaun ne’ebé governu fó vantajen ba RAEOA hodi ezekuta ba kapitál dezenvolvimentu no kapitál menor, maibé haree ba duodesimál, ami la konsege ezekuta iha fatin rua ne’e, tanba orsamentu ne’e ba de’it liña rubrika saláriu no vensimentu, bens servisu, no transferénsia públika”, katak.

Nia dehan tan hosi milliaun $18 ne’ebé mak ezekuta, restu milliaun $10. Autoridade halo ona relatóriu trimestrál ba Primeiru-Ministru (PM), tanba RAEOA ninia relatóriu liuhosi governu sentrál ezekutivamente, hafoin sira mak bele relata mai Parlamentu Nasionál (PN).

“Ezekusaun duodesimál ne’ebé halo, ami aloka de’it ba kategoria orsamentál ne’ebé mak iha tuir dotasaun governu, OJE hanesan transferénsia públika, maibé kuandu to’o iha RAEOA ami halo desgrega tuir kategoria OJE. Tanba ne’e mak durante fulan neen nia laran, ami halo ezekusaun tuir regra ne’ebé mak iha. Tinan tolu liuba, OJE ne’ebé mak aloka ba kategoria menor no fundu dezenvolvimentu, maibé iha multi anuál mak kontinuidade projetu sira”, tenik tan.

Nia mós haktuir projetu sira ne’ebé ezekuta komesa 2015 hanesan planu tinan lima nian hamutuk 176, balun atinje pursentu 100, balun sei la’o hela, tanba planu tinan rua, implementa ho projesaun tinan tolu, bele haree ona rezultadu.

“Ida ne’e mak hanesan fundu kapitál dezenvolvientu ba área infraestrutura la’o duni hanesan planu estratéjiku ne’ebé mak rejiaun trasa, liu-liu prioridade ba infraestrutura, investimentu OJE atu investe ba RAEOA, faze dahuluk mak infraestrutura bázika”, dehan.

Nia konsidera alokasaun milliaun $28 ba RAEOA iha 2018, la sufisiente, maibé fiar katak hela fulan haat atu assegura tan projetu ne’ebé mak iha ona konkursu, tenke asume para halo pagamentu.

“Planu asaun anuál ba 2018, hanesan projetu sira ne’ebé mak iha ona, maibé orsamentu la aloka, entaun haree ba orsamentu agora dadauk iha de’it duodesimál $28 milloen, entaun ami gasta ona $18 milloen, hela de’it ona $10 milloen”, dehan tan.

Entretantu audiénsia públika ne’e, Prezidente RAEOA-ZEEMS, Marí Alkatiri, la marka prezensa, maibé delega ekipa hodi reprezenta hanesan Sekretáriu Rejionál Agrikultura no Dezenvolvimentu Rurál, Reis do Salu, Sekretária Turizmu Komunitária, Inácia no asesor no tékniku sira.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here