Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus, ko’alia ba jornalista sira hafoin realiza enkontru semanál ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, iha Palásiu Prezidensiál Bairru Pité, ohin. Foto PN Relasaun Públika

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus, husu ba deputadu sira iha Parlamentu Nasionál kria konsensu ida atu eleje (hili) lalais komisáriu Komisaun Anti Korupsaun (KAK).

“Tenke eleje lalais komisáriu KAK para nia bele hala’o nia funsaun, nune’e matéria ka krime sira ne’ebé ligadu ho korupsaun, Ministériu Públiku bele baixa ba KAK hanesan orgaun kompetente atu halo investigasaun”, xefe orgaun lejizladór ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kuarta ne’e, hafoin soru-mutu ho Xefe-Estadu, Francisco Guterres Lú Olo.

Nia relata ba Prezidente-Repúblika katak Governu bazea ba lei KAK, aprezenta ona kandidatu Komisáriu, maske ajenda ona dala tolu iha plenária maibé laiha kuorum atu halo eleisaun, nune’e asuntu ne’e sei pendente.

Arão haktuir Prezidente-Repúblika rekomenda atu bankada sira halo konsensu, oinsá ultrapasa problema kona-ba eleisaun komisáriu KAK nian, tanba instituisaun ne’e nu’udar orgaun ida importante ba área anti korupsaun nian.

“KAK ne’e orgaun ida hanesan Polísia Investigasaun Kriminál iha área korupsaun nian, katak, nia (KAK) ho delegasaun hosi Ministériu Públiku bele ezekuta kazu sira”, afirma.

Ba prosesu judisiál sira, nia haklaken ladún iha impaktu, maibé tanba orgaun ne’e (KAK) Estadu kria ona entaun tenke funsiona.

Tuir lei KAK nian atu eleje komisáriu presiza votu ¾ (votu 49) hosi deputadu hamutuk 65 ne’ebé hala’o kna’ar iha parlamentu.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here