Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Foto Tatoli/Xisto Freitas

DILI (TATOLI) – Prezidente-Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, tersa ne’e, bolu Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hodi esplika kona-ba Lei Orgánika Governu Da-Ualu Konstitusionál.

Xefe-Estadu levanta kestaun kona-ba papél Prokuradór Jerál Repúblika nian hanesan reprezenta Estadu iha letíjiu (konflitu interese).

“Tanba ha’u nia tempu uluk sei hanesan Prezidente-Repúblika, Prokuradór Jerál levanta uluk ida ne’e no Prezidente mós levanta buat ne’ebé iha ha’u nia tempu akontese ona. Ha’u intende ida ne’e, tanba ne’e ha’u sei fó instrusaun para bele halo ajustamentu, liu-liu saida maka tenke hadi’a”, PM Taur esplika ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, hafoin enkontru ho Xefe Estadu.

Iha debate Orsamentu Jerál Estadu (OJE), Taur esklarese prioritiza dahuluk mak Lei Orgánika, tanba kuandu laiha, membru Governu sira sei hetan difikuldade.

“Prezidente-Repúblika laran di’ak loos bolu ha’u ko’alia kona-ba ida ne’e no promete katak bainhira Governu hadi’a lalais, aban kedas Prezidente bele promulga. Ha’u orgullu loos”, akresenta eis Komandante Gerileiru ne’e.

Iha biban ne’e, Primeiru-Ministru hateten prezidente-repúblika nu’udar orgaun másimu Estadu nian, tanbe ne’e nia sei haree dokumentu-sira ne’ebé Governu haruka tuir konstituisaun no lei sira haruka ka la’e, molok promulga.

“Tanba, antes ba PM, ha’u mós hanesan Prezidente-Repúblika ba tinan lima. Tanba ne’e, ha’u hatene saida maka Prezidente tenke halo”, katak tan hafoin hatan kona-ba kna’ar Prezidente-Repúblika bainhira veta lei ka orsamentu.

Iha Governu ninian, Taur dehan sei halo buat hotu labele viola lei no Konstituisaun, tanba ne’e forma ida atu apoiu Prezidente para dokumentu ka orsamentu tama iha ne’e (Prezidénsia Repúblika) bele hetan promulgasaun lalais.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here