Foto Diretór Nasionál Finansas Estadu, Salomão Yoaquim, Xefe Gabinete Komunikasaun no Informasaun, Agostinho Castro no Diretór Jerál Finansas Estadu, Januário da Gama, bainhira halo konferénisia imprensa sobre DOT Agostu nian . Foto/MF.

DILI, (TATOLI) – Diretór Jerál Finansa Estadu Ministériu Finansas (MF), Januário da Gama, hatete iha jullu 2018 tanba laiha likidez ne’ebé sufisiente atu hatán ba tetu orsamentu duodesimál ho totál millaun $88.9, entaun iha períodu ne’e MF tenta ho esforsu tomak ida halo prioritizasaun ba despeza ne’ebé tenke halo.

“Entaun iha fulan-jullu ne’e dadus ne’ebé hetan husi tezouru pagamentu real ne’ebé halo ne’e pur volta millaun 23. Ida ne’e só ba pagamentu saláriu no vensimentu no pagamentu ba veteranu no despeza ki’ikoan sira ne’ebé tama hanesan prioridade ida ne’ebé ita tenke halo iha fulan-jullu”, Gama hatete iha konferénsia imprensa sobre Dotasaun Orsamentál Temporária (DOT) agostu nian iha Aitarak-Laran, ohin.

Tanba ne’e iha agostu ida ne’e iha ona kapasidade likidez no hetan tan apoia husi trasferénsia Fundu Mina-rai ne’e maka sei orienta ministériu no instituisaun sira atu komesa tama ba ezekusaun normál despeza DOT ida-idak nian.

Iha fulan ne’e DOT hamutuk $133,409,148 ne’ebé inklui empréstimu atu gasta ba atividade no funsionamentu mákina Estadu nian.

Iha 10 agostu Prezidente Repúblika promulga ona dekretu Parlamentu Nasionál númeru 1/V kona-ba autorizasaun estraordinária ba realizasaun transferénsia ida Fundu Petróleu nian.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here