Embaixadór Indonézia iha Timot-Leste, Sahat Sitorus, felisita Prezidente PN iha uma fukun. Foto PN Relasaun Públika

DILI, (TATOLI) – Embaixadór Indonézia iha Timot-Leste, Sahat Sitorus, felisita Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, nu’udar lider másimu orgaun soberanu da-rua iha lejislatura da-lima.

“Ha’u mai hasoru Prezidente Parlamentu hodi fó felisitasaun ba nia, mezmu nia oráriu servisu barak maibé ami konsege hasoru malu”, Embaixadór ba jornalista sira hafoin hasoru malu iha uma fukun, ohin.

Sahat Sitorus harohan ba Maromak atu fó tulun nafatin ba lider másimu parlamentu nian hodi lidera parlamentu inklui kooperasaun entre orgaun Estadu sira seluk atu kria situasaun ne’ebé konduzivu iha área polítika, nune’e bele lori ka halo dezenvolvimentu iha rai laran ho di’ak.

Alende ne’e mós nia informa ba Prezidente Parlamentu kona-ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo nia vizita Estadu ba Indonezia iha fulan kotuk, katak vizita ne’e di’ak tebes, tanba kria amizade entre Prezidente Parlamentu Indonézia no Vise Xefe Prezidente Parlamentu ho intensaun servisu hamutuk iha área oioin, liuliu oinsá apoia malu atu Timor-Leste adere ba organizasaun nasaun sira iha sudeste aziatika (ASEAN-sigla inglés).

“Ita mós prontu atu fó apoiu nafatin hodi hamutuk ho nasaun sira iha ASEAN. Dadaun ne’e membru ASEAN sira hosi komite haree hotu aseptu sira depois mak foti desizaun”, konklui.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here