Deputadu hosi bankada FRETILIN, Mari Alkatiri ho Francisco Branco.

DILI (TATOLI) – Bankada FRETILIN esplika sira nia pozisaun, la partisipa iha votasaun projetu rezolusaun husi bankada governu (CNRT, PLP, KHUNTO, FM/UDT) ne’ebé mak atu revoga Dekretu Lei Nú 3/2018 (14 de Marsu) konaba Kurríkulu Nasionál de Baze ba Edukasaun Pré-Eskolár ho Dekretu Lei Nú 4/2018 (14 de Marsu) konaba Kurríkulu Nasionál de Baze ba Primeiru ho Segundu Sékulu Ensinu Báziku, tanba sira konsidera tempu liu ona.

“Ami nia razaun tempu liu ona, tama ona fulan lima dekretu lei ne’e vigor dezde fulan Marsu, enkuantu tuir artigu 98 Konstituisaun RDTL prevee kompeténsia ba parlamentares sira atu bele revoga dekretu lei ne’ebé apresia no hatún husi Konsellu Ministru”, tenik Xefe Bankada Fretilín, Francisco Miranda Branco iha biban konferénsia imprensa iha sala Bankada Fretilín, ohin.

Hodi esplika, tuir artigu 98 Konstituisaun RDTL, deputadu parlamentár sira bele halo apresiasaun no revoga dekretu lei ne’ebé sira hare la tuir konstituisaun no la tuir polítika ne’ebé sira define, maibé tenke iha loron 30.

“Ami nia hanoin katak atu halo revogasaun ba dekretu lei ne’e, kompeténsia tomak iha Konsellu Ministru la’ós kompeténsia parlamentár sira nian”, dehan.

Antigu deputadu ne’e haktuir, husi rezolusaun ne’ebé deputadu proponente sira aprezenta, sira nia razaun atu halo repristinasaun ba dekretu lei rua aprovadu iha tinan 2018, ne’ebé ba revoga dekretu lei 2015.

Hodi konsidera projetu rezolusaun ne’ebé aprovadu horisehik iha plenária ne’e nulu tanba dekretu lei 2018 mai revoga dekretu lei 2015 no agora atu revoga fali dekretu lei 2018.

“Dekretu lei ne’ebé refogadu hanesan 2015 hakoi ona, sei liu hosi prosedimentu legal, bainhira atu hatuur represtinasaun nia kontestu legal tenke husi governu, labele hosi parlamentu. Se mai ho hanoin ida atu hamoris fali dekretu lei 2015, tenke liu hosi dekretu foun”, katak.

Parte hanesan deputadu bankada Fretilín, Antoninho Bianco reforsa dekretu lei nú 3 no 4/2015 ne’ebé revogadu husi dekretu lei nú 3 no 4/2018 nia prinsipál mak atu halo melhoramentu sistema edukasaun.

“La’ós dehan atu revoga total, maibé halo melhoramentu iha artigu balun, artigu balun iha dekretu lei nú 3/2018 iha 34 artigu ne’ebé hetan melhoramentu iha 16 artigu, enkuantu dekretu lei nú 4/2018 iha 38 artigu ne’ebé hetan melhoramentu iha 14”, esplika.

Nune’e nia parte husi sei melhoramentu sistema edukasaun, signifika ita halo buat ne’e ba oin maibé husi parte bankada governu hakarak atu halo sessasaun.

Sessasaun bele halo vacuum ida akontese tanba dekretu lei uluk (2015) revoga ona husi dekretu lei ikus, kuandu sira hatama iha sessasaun, entaun dekretu rua ne’e mate hotu no sei iha regra atu regula prosesu sistema edukasaun aprendizajen”.

Tuir nia, di’ak liu uza kompeténsia governu atu halo aliterasaun ou halo melhoramentu ba dekretu ne’ebé em vigor, do que halo buat ne’ebé konfuzasaun.

“Fretilín lakohi asume responsabilidade kuandu rezolusaun ne’e bele afeta funsionamentu ba prinsípiu aprendizajen tamba sistema polítiku sira laiha baze ona, ne’e mak ami preokupa”, dehan tan.

Jornalista: Julia Chatarina

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here