Ministéru Reforma Lejislativa no Asuntu Parlamentár, Fidelis Leite Magalhães.

DILI, (TATOLI) – Minsitru Reforma Lejislativa no Asuntu Parlamentár (MRLAP), Fidelis Leite Magalhães, hateten tomada posse ba etapa da-toluk iha governu da-ualu nia, parte governu hein hela informasaun hosi Palásiu Prezidensiál kona-ba markasaun data.

“Ami hein de’it, informasaun hosi Palásiu Prezidensiál seidauk to’o mai. Maibé kuandu iha ona data fixu mak ita foin bele hatene bainhira mak membru governu sira hetan toma pose”, katak Fidelis ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, ohin.

Kandidatu membru governu hirak ne’ebé atu hetan pose iha etapa da-toluk mak Ministru Petróleu no Minerai, Alfredo Pires, Ministru Planeamentu Investimentu Estratéjiku, Samuel Marçal no Vise Ministru Agrikultura no Peskas, Rogerio Mendonça.

“Ha’u seidauk rona informasaunm, se iha ona informasaun entaun foin mak tama karik, tanba ha’u iha hela parlamentu mak ladauk rona asuntu tomada pose”, afirma.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here