Uma Fukun Parlamentu Nasionál. Imajen/Espesiál

DILI (TATOLI) – Deputadu bankada Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN), Joaquim dos Santos, argumenta ba deklarasaun Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, katak Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEEMS) la’ós projetu maibé programa ida no modelu dezenvolvimentu ba munisípiu seluk.

“Primeiru-Ministru, sé ita boot konsidera ZEEMS ne’e hanesan projetu, ne’e sala. Tanba ZEEMS iha Oekusi la’ós projetu ida atu hasai osan husi Orsamentu Jeral Estadu (OJE) maibé programa integradu ida ne’ebé hatama ba polítika Estadu ninian, sai modelu dezenvolvimentu ba timor tomak, la’ós Oekusi de’it”, komenta deputadu ne’e iha ninia intervensaun ba debate programa governu ba loron datoluk, ohin.

Nia realsa bainhira aprova lei atu harii Rejiaun Administrativu Espesiál Oekusi Ambeno (RAEOA) ho votu unanimidade kona-ba programa ne’ebé integradu husi RAEOA no ZEESM, maibé agora bainhira aprezenta iha programa Governu da-ualu atu modifika polítika ne’ebé atu fahe ZEEMS no RAEOA.

“Atu muda polítika ida ne’e ita tenke haree didiak efeitu, tanba minarai maran agora ita nia alternativa ba reseita laiha”, katak.

Hodi konsidera programa Governu da-ualu ba tinan lima la orienta atu hamosu reseita alternativa, satan hakarak muda polítika ne’ebé hatúr iha Oekusi. “Sei parlamentu ne’e mak aprova karik ne’e dezastre ba ita nia polítika atu hamosu reseita alternativa”.

“Sé ida ne’e mak akontese bainhira ita nia adezaun ba polítika esteriór sira hanesan ASEAN no seluk tan, ne’e ita nia povu sei dook liután husi ita nia polítika ne’ebé mak hakarak liberta povu ne’e”, dehan tan.

Akresenta tan programa ne’e efeitu ekonomia laiha, tanba atu sustenta de’it komportamentu polítika sira ne’ebé ladun di’ak iha passadu, liuliu iha governasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) nian.

Hatan ba kestaun ne’e, Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hateten mudansa hanesan prosesu ida.

“Ita iha baze legál ida ne’ebé dadaun ne’e sei vale, programa governu reflete polítika governu nian no mudansa ne’ebé mak sei halo ne’e hanesan prosesu ida”, klarifika.

Entretantu, iha programa III Govenu ne’e haktuir sei haketak servisu iha ZEEMS presta husi funsaun RAEOA nian, nune’e bele garante partisipasaun ne’ebé boot liután husi sidadaun no organizasaun sosiedade sivíl rejionál sira iha prosesu dezenvolvimentu nian ne’ebé hala’o iha rejiaun ne’e.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here