Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak aprezenta programa VIII Governu iha Parlamentu Nasionál. Foto Antonio Goncalves

DILI (TATOLI)—Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál (PN), deside ; mosaun rejeisaun ne’ebé aprezenta hosi bankada FRETILIN hasoru programa VIII governu konstitusionál, la liu.

Bankada FRETILIN aprezenta mosaun rejeisaun tanba konsidera programa VIII governu konstitusionál, ne’ebé aprezenta hosi primeiru ministru, Taur Matan Ruak, la reflete ba nesesidade povu nian, la inspira konfiansa atu ezekuta, dadus barak mak primeiru ministru aprezenta falsu, nune’e mós polítika ne’ebé governu iha la iha konsisténsia, Poir liu, metas ne’ebé governu aprezenta jerál, la iha ligasaun entre metas, objetivu no asaun.  Ikus mai rezultadu votu hatudu, Afavor,  25 deputadu/a, Kontra, 36, no Abstensaun, 4.

Ho rezultadu votasaun ne’ebé mak iha Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé Amaral anunsia katak, mosaun rejeisaun la liu.

“Mosaun rejeisaun la liu, programa governu nian pasa,” Arão Noé Amaral hato’o.

Relasiona ho ida ne’e, deputadu PUDD Antonino de Sá Benevides, espera katak Governu ne’ebé lidera hosi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, povu hein iha tinan lima nia laran mai sei halo progresu estraordináriu ida iha Timor-Leste hodi alkansa mehi libertasaun povu hosi faze ida ba faze seluk.

“Ha’u husu ba na’in deputadu hosi AMP (Aliansa Mudansa ba Progresu), FRETILIN, Partidu Demokrátiku (PD) atu kalma, tenki tuur hamutuk. espera ho Primeiru Ministru, (Taur Matan Ruak ) nia lideransa bele iha progresu ne’ebé estraordináriu, basa mudansa iha ona, nune’e mós progresu, maibé seidauk estraordináriu,” Deputadu ne’e deklara.

Enkuantu iha fatin hanesan, Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, Agradese ba iha partisipasaun no kolaborasaun deputadu sira hotu nian, basa ho partisipasaun no kolaborasaun ikus mai bele fó susesu ba debate programa VIII governu konstitusionál.

Ekipa Redasaun

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here