Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen TATOLI/António Goncalves

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, espera Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, sei promulga proposta orsamentu milliaun $140 hosi governu ne’ebé sei finansia makina Estadu durante fulan jullu no agostu.

Governu haruka ona pedidu foti osan hosi fundu minarai ne’e ba Xefe Estadu iha loron 23 fulan jullu ne’e.

ʺAmi hein katak iha tempu badak promulga para iha osan halo despezaʺ, katak Xefe Ezekutivo Governu da-ualu iha Parlamentu Nasionál durante aprezentasaun programa governu, ohin.

Matan Ruak hatete Governu da-hituk rai de’it osan hamutuk milliaun $20 iha konta tezouru ministériu finansa ba Governu da-ualu, tanba ne’e difikulta ba despeza.

Pedidu Governu foti osan minarai milliaun $140 ne’e hodi selu saláriu funsionáriu públiku, no seluktan hodi garante funsionamentu makína Estadu durante fulan rua.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here