Xefe Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres. Foto Antonio Goncalves

DILI, (TATOLI) – Bankada Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN) liuhosi plenária Parlamentu Nasionál (PN), aprezenta ona mosaun rejeisaun kontra programa Governu da-ualu hafoin análize no diskusaun programa iha loron dahuluk.

Xefe bankada FRETILIN, Aniceto Guterres, hateten nia parte konsidera programa governu ne’e la klaru iha relasaun ho projeisaun ne’ebé programa ne’e bele atinje espésifikamente iha tinan lima, nune’e mós meta ne’ebé aprezenta jerál tebes no la hatudu klaru ligasaun entre objetivu, meta no asaun.

“Programa ne’e temi kriasaun empregu 60.000 kada tinan, maibé ida ne’e liafuan mamuk tanba la indika setór ka industria ida ne’ebé mak atu loke serbisu fatin sira ne’e”, argumenta.

Nune’e mós nia dehan programa ne’e la refleta nesesidade no konteksu atuál povu no Nasaun nian, nein governu atuál iha kapasidade atu ezekuta programa sira ne’e iha tinan lima nia laran.

“Programa ida ne’e foti dezenvolvimentu Tasi Mane nu’udar fatór determinante atu hasa’e kreximentu ekonómiku iha Timor-Leste, maibé governu rasik laiha kapasidade atu garante ho serteza katak dezenvolvimentu kampu Greater Sunrise sei akontese”, akresenta.

Alende ne’e, tuir Aniceto governu nia falta koezaun interna, inklui falta kapasidade atu kompleta formasaun governu, sei la fasilita implementasaun ba programa Governu ida ne’e, ne’ebé la’os realista.

“Mosaun rejeisaun ida ne’e la signifika katak ami ignora nesesidade povu nian. Kualker governu iha devér atu responde ba nesesidade ida ne’e, maibé ho programa ne’ebé mak governu ida ne’e hatudu, buat ida ne’e sei la realiza hanesan hatudu ona iha tinan 10 ba kotuk”, katak. 

To’o notísia ne’e tun, seidauk iha diskusaun no votasaun ba mosaun rejeisaun.

Mosaun rejeisaun ne’e bazea ba lei inan iha artigu 111. (mosaun sensura nian). Alinea 1) Ho inisiativa baluk-haat ida 1⁄4 deputadu ne’ebé sei hala’o hela knaar, Parlamentu Nasionál bele halo votu sensura ida ba Governu, kona-ba nia programa eh buat seluk ne’ebé relevante ba interese nasionál. Alinea 2) Mosaun sensura la hetan apoiu karik, sira-ne’ebé asina mosaun ne’e labele aprezenta fali mosaun seluk, iha sesaun ne’ebé la’o daudaun.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here