Foto google.

DILI, (TATOLI) – Xefe Estadu sira hosi komunidade nasaun sira ne’ebé ko’alia lian-portugés (CPLP-sigla portugés) husu ba timoroan hotu atu rezolve situasaun polítika iha rai-laran.

“Xefe Estadu sira komprende ita nia situasaun iha Timor-Leste no sira husu para ita rezolve di’ak ita nia situasaun hosi dalan demokrátikuʺ, dehan Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Díonisio Babo Soares, ba jornalista sira iha Aeroportu Internasionál Nicolau Lobato, ohin.

Xefe Estadu Nasaun CPLP hato’o pedidu ne’e durante konferénsia  Xefe Estadu no Governu iha simeira CPLP ba dala-13 iha Cabo Verde ne’ebé hala’o iha loron 17 to’o 18 jullu 2018.

Ministru dehan ulun boot nasaun amigu sira ne’e akompaña mudansa polítika iha ra-laran. “Ha’u hasoru malu ho Xefe Estadu CPLP barak no sira iha impresaun di’ak tebes kona-ba ita nia demokrasia no polítika ne’ebé la’o, maibe sira husu atu ita rezolve atu labele fó impaktu ba ekonomia, sosial no seluktánʺ, hatutan.

Mesmu nune’e, nia haktuir sira kongratula maturidade polítika  povu  nian durante eleisaun to’o oras ne’e la’o tuir regra hodi la hamosu konflitu.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here