Diretór Nasionál Orsamentu Estadu, Salomão Yoaquim (karuk), Diretór Jerál Finansas Estadu, Januario da Gama (klaran) no koordenadora UPMA (loos). Foto/MF.

DILI, (TATOLI) – Ministériu Finansa (MF) hahú fahe sirkulár ba preparasaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 ba ministériu no instituisaun Estadu ida-idak hodi prepara sira-nia orsamentu, nune’e bele aprezenta ba Konsellu Ministru (KM) no submete ba Parlamentu Nasionál (PN) ho objetivu finál mak Governu bele hakotu aplikasaun rejime duodesimál.

Diretór Jerál Finansas Estadu MF, Januario da Gama, hatete sesaun ne’e importante tanba MF aprezenta proposta orsamentu 2018 ba KM no orienta hodi hahú fahe tetu orsamentu ba ministériu ida-idak hodi prepara sira-nia orsamentu tinan ne’e.

Iha ámbitu fahe sirkulár ne’e MF informa ba liña miisteriál sira katak kalendáriu atu hatama dadus orsamentu mak to’o 25 jullu no iha 29 lori proposta OJE ba KM no entre 1to’o 3 agostu halo submisaun ba PN.

“Konserteza iha dezafiu no limitasaun ne’ebé maka iha, maibé prosesu balun ne’ebé ami halo short cuts, ami tenke ultrapasa para bele kumpre kalendáriu polítiku ne’ebé Konsellu Ministru fó mai iha Ministériu Finansas”, Januário afirma hafoin sesaun traballu kona-ba notifikasaun no konfirmasaun pakote fiskál no distribuisaun sirkulár preparasaun OJE 2018 iha Aitarak-Laran, ohin.

Diretór Jerál Finansas Estadu ne’e hatete tetu orsamentál ne’ebé sei aplika ba Orsamentu Jerál Estadu 2018 mak billaun $1.218 ne’ebé kompara ho tetu agregadu 2017 nian iha redusaun porsentu 5.2.

“Husi tetu ne’e distribui ba saláriu no vensimentu iha millaun 205.7, kategoria bens no servisu millaun 400 resin, kategoria transferénsia públika millaun 238 no kapitál dezenvolvimentu millaun 323”, katak.

Nia salienta sobre kapitál menór, tetu ba períodu prosesu aprovizionamentu ne’e rasik Governu liuhusi KM deside para, tau de’it rezerva plafon balun para hatán estrutura foun no nesesidade urjente ne’ebé labele adia ba tinan oin.

“Iha distribuisaun pakote ne’e Ministériu Finansas la distribui ba ministériu no instituisaun sira, maibé kontinua tau de’it hanesan poupansa ida iha Ministériu Finansas, depende orsida ministériu no instituisaun sira aprezenta sira-nia proposta, karik proposta ne’e ho karater ida importante tenke hatán iha períodu fulan lima no neen”, adianta.

Iha kategoria kapitál menór tinan kotuk tau osan pur volta millaun 12 no iha 2018 hatún ba millaun 3, tanba haree ba sirkunstánsia husi prosesu aprovizionamentu rasik.

“Ita hotu hatene kuandu ita hakarak halo akizisaun ba ekipamentu ruma ne’e, tempu ne’ebé naruk no kuandu haree ba proposta orsamentu ne’e atu aplika husi setembru to’o dezembru, signifika ita iha períodu fulan haat, entaun tenke kompara ho ita-nia kapasidade oinsá bele ezekuta osan ne’ebé tau hela iha kategoria kapitál menór ne’e rasik”, akresenta.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here