Deputadu sira hosi koligasaun partidaria, ohin liuhosi plenária la aprova vizita Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ba Portugal. Foto António Goncalves

DILI (TATOLI)–Parlamentu Nasionál (PN), liu hosi reuniaun plenária, ohin, deside suspende votasaun hodi hili komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun (CAC) ho razaun kandidatu ne’ebé governu aprezenta úniku.

Kandidatu ne’ebé governu deside liuhosi desizaun konsellu ministru, foin lalais ne’e mak atuál komisáriu Aderito Pinto Tilman. Nia hetan fiar hosi VIII governu hodi kontinua tan mandatu ida (2018-2022).

Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé informa, tenke suspende votasaun ba kandidatu Adérito Tilman nu’udar Komisáriu CAC, ne’ebé ajenda ona iha plenária ohin  tanba deputadu sira hakarak husu ba governu atu aprezenta tan kandidatu ema na’in rua.

“Meza halo fali karta ba Primeiru-Ministru atu solisita tuir bankada sira nia sujestaun katak bele aprezenta tan kandidatu alternativa ida atu ita vota no tempu ita fó semana oin ita tenke iha solusaun ona ba asuntu ida ne’e tanba mandatu hotu iha loron 15 Jullu. Hafoin ita prosede ba eleisaun ho prazu to’o loron 23 bele halo eleisaun, kabe ba governu atu aprezenta tan kandidatu ida ou lae,” Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe hato’o iha nia intervensaun, iha plenária, ohin.

Deputadu hosi bankada Partidu Libertasaun Popular (PLP), Francisco de Vasconcelhos dehan, PLP husu suspende tanba iha informasaun balun kona ba atuál komisáriu CAC nian, maibé deputadu ne’e la esplika klaru, informasaun saida lolos.

“Bankada PLP hakarak afirma nia pozisaun katak ajenda ida ne’e ita suspende votasaun ba komisáriu CAC tanba iha informasaun balun mai husi entidades barak konaba dezempenhamentu komisáriu CAC nian. Loron tolu liubá mós funsionáriu sira iha CAC aprezenta asuntu barak konaba oinsá atu CAC bele servisu di’ak liután ba oin”, nia argumenta.

Razaun seluk ba PLP, husu atu suspende mak, PLP hakarak dignifika instituisaun CAC.

“Ami nia hakarak, governu tenke aprezenta kandidatu nain rua, para ita iha opsaun, tanba ne’e bazeia ba dispozisaun foin lalais komisáriu CAC aprezenta ne’e, iha asuntu barak ita tenke hare didi’ak molok ita foti desizaun. Tanba ne’e mak bankada PLP husu atu suspende agenda ida ne’e,” deputadu ne’e esplika, no ikus mai, reforsa tan hosi nia belun Deputadu António Maria Nobre.

“Ami sekunda deputadu Vasconcelhos nia hanoin atu bele suspende eleisaun. Ami hakarak kandidatu iha na’in rua.”

Iha fatin hanesan Vise Xefe bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco hateten, tuir FRETILIN nia hanoin kontaktu sira tenke halo antes para labele atraza nomeasaun komisáriu CAC ninian. Ba futuru nia sujere Deputadu/a sira tenke iha solidariedade institusionanál, atu kontaktu entre governu no nia reprezentante sira iha parlamentu tenke la’o loloos atu labele akontese hanesan ohin loron.

“Governu ne’ebé hasai desizaun hodi prolonga podér ba komisáriu CAC ne’ebé hala’o ninia mandatu to’o horisehik, agora mai fali PN partidu sira iha governu husi fali atu suspende. Ita labele repete ba oin tanba ida ne’e ladi’ak ba funsionamentu administrasaun, liu-liu kombate korrupsaun,” Francisco Branco kurizé.

Hanoin seluk mai mós hosi Xefe Bankada bankada Partidu Demokrátiku, António Conceição hateten governu ezerse ona ninia knar hodi propoin mai parlamentu no knar deputadu sira mak vota, ne’ebé adia mós tenke mai ho aktu ida.

“Ita seidauk ezerse funsaun ida ne’e, ita kestiona kompeténsia governu atu propoin mai, ne’ebé ha’u hanoin ita presiza reeve situasaun ida ne’e, ita ninia pozisaun ne’ebé ita hola katak la hatán ba kandidatu ne’e mós tenke ezerse liuhosi deliberasaun hodi governu bele aprezenta kandidatu seluk. Adia hanesan impoin fali ba governu, saida mak governu ninia responsabilidade no kompeténsia,” Eis Ministru Edukasaun ne’e sujere.

Jornalista: Julia Chatarina

Editór : Manuel Pinto

Le moos: http://www.tatoli.tl/2018/07/governu-prolonga-tan-mandatu-komisariu-kak/

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here