Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus Amaral. Imajen/ Antonio Goncalves

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe,  fó hanoin katak bainhira governu da-ualu hakarak hetan osan hodi finansia makina Estadu mak tenke liu hosi opsaun ruma mak dahuluk tenke halo alterasaun lei jestaun finanseira iha artigu 31 no lei fundu petrolíferu ho artigu 100.

“Agora governu atuál hasoru difikuldade orsamentu, tanba osan ne’ebé dadaun iha kofre Estadu hela de’it besik U$20 miloens, entaun governu hakarak foti osan atu makina Estadu la’o ho normál presiza halo alterasaun ba lei rua ne’e”, Arão Noe ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál (PN), ohin.

Arão akresenta lei jestaun finanseira ho lei fundu petrolíferu fó dalan ba governu atu altera hodi foti osan hosi fundu petrolíferu.

“Ida ne’e mak dalan legál, tanba agora ita iha difikuldade osan maibé ida ne’e kabe ba inisiativa governu nia hakarak hodi foti osan liuhosi maneira ida ne’ebé”, tenik.

Nia afirma osan ne’ebé hakarak atu foti tenke liuhosi dalan legál no labele foti osan direitamente kuandu la halo alterasaun ba lei rua ne’e.

Nia dehan tuir informasaun ne’ebé iha saldo ne’ebé iha kofre Estadu kuaze milliaun $20, signifika la to’o atu selu saláriu, vensimentu no bens no servisutanba kada fulan tenke transfere osan milliaun U$70 selu saláriu, bens servisu, idozu sira, veteranu, bolsa da mãe, garante funsionamentu óspital no sentru saúde hotu, asegura funsionamentu eskola no selu forsa no seguransa.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here