Uma Fukun Parlamentu Nasionál. Imajen/Espesiál

DILI, (TATOLI) – Tuir Deputadu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Francisco Vasconcelhos, hatete dadaun ne’e Estadu presiza osan milliaun U$80 atu bele garante funsionamentu instituisaun Estadu ho normál.

“Agora daudaun, kofre Estadu iha de’it osan besik milliaun U$20. Estadu presiza milliaun U$ 80 atu garante funsionamentu iha fulan-jullu nia laran”, hatete deputadu ne’e iha ninia deklarasaun polítika bainhira rejeita viajen Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ba Portugal.

Deputadu ne’e komenta milliaun U$80 inklui ona milliaun U$17 ba saláriu no vensimentu funsionáriu nian, milliaun U$30 ba bens no servisu, milliaun U$17 ba tranferénsia públika ba veteranu, idozu no subsídiu ba bolsa da mãe.

Ho situasaun polítika ne’e, nia dehan kuandu orsamentu la aprova, la iha osan atu selu saláriu no vensimentu, pensaun ho seluk tan, la garante funsionamentu ospitál no sentrus saúde, la asegura funsionamentu eskola no selu forsa no seguransa.

Enkuantu Governu seidauk tomak, la iha dalan, tuir hahalok ne’ebé politikamente konsidera responsável duni, atu aprezenta programa governu nian ba PN hafoin bele aprezenta proposta ba Lei Orsamentu Estadu 2018, hodi sai husi rejime duodésimus no bele fó iis-foun ba situasaun finanseira Nasaun nian.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here