Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak.

DILI, (TATOLI)Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten Governu Da-ualu preokupa ho orsamentu ba saláriu, vensimentu nomós orsamentu atu selu dívidas.

“Ha’u mai enkontru ho Prezidente-Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ko’alia kona-ba orsamentu. Hanesan ita hotu hatene katak dezde Sétimu Governu Konstitusionál serbisu ho orsamentu duo-désimu de’it nomós dadaun ne’e Governu Da-ualu Konstitusionál preokupa loos orsamenu ba saláriu no vensimentu, selu dívidas balun”, Taur hato’o ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, tersa ne’e.

Xefe Governu fó garantia ba Prezidente-Repúblika atu rezolve asuntu refere (orsamentu) liuhusi diskusaun iha Konsellu Ministru, aban, nune’e bele sustenta mákina Estadu ba fulan rua (jullu no agustu).

Taur hatutan tanba prazu besik ona, sira mós tenke lori programa ba Parlamentu Nasionál nomós orsamentu ba tinan ida ne’e nian (2018) iha tempu besik no prepara orsamentu ba tinan 2019 nian ne’ebé iha outubru tenke lori ba Parlamentu Nasionál.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here