Logotipu KAK

DILI, (TATOLI) – Komisáriu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Aderito Tilman, hateten KAK nia dezafiu ne’ebé durante ne’e hasoru mak enkuadramentu legál ne’ebé seidauk kompletu.

“KAK nia dezafiu mak enkuadramentu legál ne’ebé seidauk kompletu, ita seidauk iha vontade polítika ne’ebé di’ak ba servisu iha área justisa Timor-Leste nian”, Aderito Tilman ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, iha uma fukun, ohin.

Aderito esplika enkuadramentu legál mak lei anti korupsaun, protesaun testamuña ne’ebé seidauk estabelese atu funsionáriu ka sidadaun sira seidauk brani atu denúnsia kazu korupsaun nian.

“Ami ohin diskute mós lei anti korupsaun ne’ebé ami hato’o mai parlamentu maibé ikus mai kaduka tiha”, haktuir.

Eis-jurista ne’e sujere ba lejislatura da-lima hodi hola inisiativa sai proponente atu dudu lei anti korupsaun para diskute iha parlamentu durante periódu mandatu.

Maske durante ne’e ita uza lei kódigu penál ne’ebé previstu krime lubuk ida, maibé krime balun la regula, ho ida ne’e ita hamosu fali lei anti korupsaun atu kompleta lei kódigu penál Timor-Leste nian hodi kombate krime korupsaun iha ita nia rai.

Iha 2018, iha 25 kazu ne’ebé hetan delegasaun hosi Ministériu Públiku (MP), nune’e kazu 23 mak finaliza no haruka ona ba MP. Kazu hirak ne’e mak krime korupasaun, krime pekulatu, abuzu podér, denúnsia kalunioza, krime koneksu, krime partisipasaun ekonómiku, krime burla agravadu no seluk tan.

Parte seluk, Deputadu Partidu Demokrátiku, Adriano do Nascimento, afirma lei anti korupsaun importante atu kombate korupsaun, nune’e PD nia pozisaun ba lei ne’e katak tenke kontinua diskute iha lejislatura ne’e.

“Ita kria ona komisaun anti korupsaun maibé kuandu lei ne’e laiha, difísil servisu bele la’o di’ak”, dehan.

Nia espera lideransa Parlamentu Nasionál atuál fó Importánsia ba inisiativa hosi deputadu sira inklui fó mós esperansa ba públiku ne’ebé preokupadu ba kestaun korupsaun.

Entretantu, lei anti korupsaun mós matéria kampaña hosi PD nia iha ámbitu kampaña eleitorál, nune’e ita tenke prioritiza lei ida ne’e atu Timor-Leste bele iha lei anti korupsaun.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here