Membru deputadu sira wainhira partisipa iha primeira plenaria legislatura Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023. Dili 13 Juinu 2018.FOTO TATOLI

DILI (TATOLI)—Bankada FRETILIN liuhosi plenária parlamentu nasionál, ohin, (03/06) dezafia Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé, atu hala’o nia knaar ho imparsiál.

Deklarasaun ne’e bankada FRETILIN halo tanba sente la satisfás ho publikasaun mídia Centre Aliansa Maioria Parlamentár ne’ebé tuir observasaun FRETILIN nian, Mídia centre  halo akuzasaun ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo.

“Nu’udar dirijente aas ida iha partidu CNRT no distintu deputadu sira atu responsabiliza hahalok media center partidu nian iha rede sosiál, maski iha tentativa atu nega ligasaun ida ne’e. Nune’e mós husu ba Prezidente Repúblika katak bankada Fretilín hakarak retira nia konfiansa tomak iha prezidente nia dezempeñu atu nafatin halo nia kna’ar nu’udar prezidente ba povu tomak, ho korajen, imparsiál no onestu. Ami kontinua ho esperansa ba ema hotu atu kontinua hatudu respeitu másimu ba Prezidente Repúblika,” hateten iha deklarasaun polítika Bankada Fretilín nian ne’ebé Tatoli asesu, ohin.

Hatán ba deklarasaun ne’e, Deputada hosi partidu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Albina Marçal Freitas dehan, deklarasaun polítika Bankada Frente Revolusionáriu Timor-Leste Independente (Fretilín) hasoru media center AMP nian, iha publikasaun ne’ebé ligadu ho Prezidente Repúblika, dalan di’ak liu mak husu ba Tribunál bele hola medida.

“Ita iha Polisia Investigasaun Kriminál, ita hotu hakaruk ba lei no ita hotu iha perante lei nia okos, entaun bele lori kazu ne’e ba tribunál depois halo desizaun katak oinsá mak atu foti medida ba akuzasaun ne’ebé media center AMP halo ba prezidente,” Deputada, Albina Marçal Freitas hato’o iha nia intervensaun iha plenária.

Jornalista : Zezito Silva

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here