Uma Fukun Parlamentu Nasionál. Imajen/Espesiál

DILI, (TATOLI) – Parlamentu Nasionál (PN) liuhosi reuniaun plenária ohin halo ona eleisaun ba membru Konsellu Superior Defeza no Seguransa, nune’e deputadu Adérito da Costa husi bankada CNRT, deputadu Abel Pires da Silva husi bankada PLP no David Dias Ximenes Mandati husi bankada FRETILIN eleitu ba membru konsellu ne’e.

Liuhosi votu sekretu, eleisaun ne’ebé hetan partisipasaun husi deputadu nain 62 ne’e passa ho rezultadu a favor 57, kontra 0, abtensaun 3, nulu 2.

Prezidente PN, Arão Noe, deklara deputadu ne’ebé eleitu mak sei reprezenta PN iha Konsellu superior defeza no seguransa.

“Ami deklara eleisaun ba Konsellu Superior Defeza no Seguransa eleitu ho kompozisaun hanesan tuir mai ne’e: deputadu Adérito da Costa, deputadu Abel Pires da Silva no David Dias Ximenes Mandati. Ida ne’e mak deputadu eleitu atu reprezenta PN iha Konsellu superior defeza no seguransa”, tenik iha plenária, ohin.

Entretantu tuir artigu 148 konstituisaun, Konsellu Superiór Defeza no Seguransa nian mak nu’udar Prezidente-Repúblika nia orgaun konsultivu kona-ba asuntu defeza no soberania nian.

Alende ne’e, Prezidente-Repúblika maka prezide Konsellu Superiór Defeza no Seguransa, ne’ebé tenke hatama ema sivíl no militár sira, maibé ema sivíl maka iha reprezentasaun barak liu.

Ikus liu, lei maka define Konsellu Superiór Defeza no Seguransa nia kompozisaun, organizasaun no nia kna’ar.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here