Ministru Finansa, Rui Gomes.

DILI, (TATOLI) – Ministru Planu no Finansa, Rui Gomes, hateten durante mandatu governu dahituk ezekuta ona Orsamentu Jerál Estadu (OJE) milloen 300 resin.

Rui Gomes hato’o hafoin entrega relatóriu servisu ministériu finansa nian ba Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, iha edifísiu ZEESM (Zona Ekonomia Espesiál, Sosial Merkadu) Farol, ohin.

Orsamentu duodesimu ne’ebé tránzita hosi 2017 milloen $248 resin no reseita Estadu kada fulan milloen 12 hodi ezekuta inklui fundu hosi minarai milloen $70.

ʺTotal ha’u la lembra, maibé provolta milloen 300 resinʺ, hateten Rui Gomes.

Hosi orsamentu ne’e hodi selu saláriu funsionáriu públiku, vensimentu, tranferensia públika ba veteranu, idozu no seluk-tán.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here