Membru deputadu Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023 kaer liman ho Arao Noe de Jesus hafoin eleitu nudar Presidenti Parlamentu Nasional hodi lidera meja. Dili 13 Juinu 2018.FOTO TATOLI

DILI (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé informa, nia parte seidauk halo anunsia públiku ruma kona ba estabelesimentu bankada hosi Partidu UDT ho Frente Mudança (FM) tanba sei hein pareser jurídiku hosi tékniku Parlamentu Nasionál (PN) nian.

“Ha’u sidauk bele anunsia iha ofisiálmente bainhira, sidauk iha pareser jurídiku husi asesór legal sira konaba matéria ida ne’e,” Arão Noé informa iha plenária, ohin.

Razaun hein pareser tanba iha Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN) artigu, 12o/nú 4 katak funsaun prezidente, vise prezidente ou membru meza sira, inkompativel ho prezidente bankada parlamentár. Enkuantu Deputadu hosi Partidu Frente Mudança iha na’in ida de’it, no agora daudaun hala’o ona funsaun nu’udar Primeira Vice Sekretaria Meza Parlamentu Nasionál.

Aleinde ida ne’e, razaun ida mak, partidu UDT ho Frente Mudança mós hakraak atu harii bankada ida de’it iha parlamentu nasionál, no PUDD bankada mesak ida.

“Iha duni pedidu ne’ebé mak tama atu partidu UDT no Frente Mudansa bele hari bankada ida de’it, maibé agora sei análize konaba legalidade, no bainhira laiha prensimentu sei buka solusaun.” Prezidente Parlamentu esplika. Hodi hatán ba deklarasaun deputadu FRETILIN, Aniceto Guterres ne’ebé husu atu bele iha kedan desizaun.

Tuir Aniceto, deputada Isabel Ximenes tenke hili, nia atu kontinua sai 1a vise sekretária ou sai prezidente bankada Frente Mudansa no dehan dezde konferénsia líderes bankada, bankada FRETILIN no PD kestiona formasaun bankada to’o ualu.

Iha fatin hanesan, deputada,  Isabel Ximenes klarifika nia ladún iha koñesimentu ba asuntu ne’e, tanba nu’udar deputada foun nune’e nia submete ba Prezidente Parlamentu Nasionál hodi bele tetu desizaun ne’e.

Jornalista: Julia Chatarina

Editór : Manuel Pinto

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here