Deputadu Arão Noe. Foto Espesiál

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, hatete enkontru lider bankada parlamentár aseita ona vizita Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, ba nasaun viziñu Indonézia.

“Ami ohin lori ajenda lubuk ida mai lider bankada sira hodi sai ajenda iha loron kinta ba plenária extraordináriu liuliu autorizasaun ba dezlokasaun Prezidente Repúblika ba nasaun Indonézia”, Prezidente Parlamentár, Arão Noe, ba jornalista sira iha parlamentu, ohin, hafoin enkontru ho lider bankada hotu.

Tuir orariu PR sei halo vizita Estadu ba Indonézia iha loron 27 to’o 30 juñu.

Ho dezlokasaun ne’e, PN hakarak aselera lais hodi aprova, nune’e bele fasilita preparasaun protokulár entre Timor-Leste ho Indonézia.

Alende ajenda ba autorizasaun prezidente nian ba rai liur, iha mós ajenda sira seluk ne’ebé mak sei ko’alia iha plenária extra ordináriu mak hanesan atu harii komisaun permanente, komisaun espesializada no seluk tan.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here