Membru deputadu sira wainhira partisipa iha primeira plenaria legislatura Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023. Dili 13 Juinu 2018.FOTO TATOLI

DILI (TATOLI) – Prezidente Komisaun Polítika Nasionál, Agostinho Gomes deklara katak deputadu nain rua hosi Frente Dezenvolvimetnu Demokrátiku (FDD) hosi partidu Uniaun DemokrátikuTimorense (UDT) ho Frente Mudansa (FM) viola étika no la tuir orientasaun partidu nian ho baze estatutu, signifika ita labele estraga tan tempu maibé tenke disolve ona.

“Kaer prinsípiu sira ne’e mak FDD liuhosi reuniaun Komisaun Polítika Nasionál ne’ebé realiza iha 17 juñu 2018, deside ho unanimidade atu disolve koligasaun partidáriu FDD tuir artigu 78 númeru 1, tuir Estatutu FDD no koligasaun ne’e konsidera disolve ona,” PKPN, Agostinho Gomes liuhosi konferénsia imprensa iha Sede, Fomentu, ohin.

Razaun hodi disolve koaligasaun FDD mak dinámika foun ne’ebé mosu iha parlamentu tanba partidu UDT ho Frente Mudansa la koerente, la konsistente ho postura polítika ne’ebé FDD hatuur iha Estatutu koligasaun.

“Sira la obedese regra partidu nian hodi hakat liu fali ba desizaun ne’ebé la’ós FDD nian. Signifika FDD lakohi lakon tempu, gasta tempu hodi trata asuntu ne’e,” Nia hateten.

Tanba ne’e, FDD to’o iha konkluzaun ida katak tenke disolve duni, enkuantu partidu haat ne’ebé forma koligasaun ho membru komisaun polítika nasionál tomak ho unanimidade disolvidu.

Nune’e, nia husu ba partidu koligasaun FDD ne’ebé hamahan-an hanesan UDT, Frente Mudansa (FM), PUDD ho nia reprezentasaun iha parlamentu bele hala’o polítika sira nian maibé labele lori ona FDD nia naran.

“Labele reprezenta tan partidu FDD. Partidu tolu iha parlamentu mós kompromete ona atu luta nafatin programa ne’ebé sira promete ona liuhosi FDD iha kampaña eleitorál,” Nia afirma.

Naturalmente dezentendimentu ne’e sempre iha, hanesan iha uma laran mós fen ho la’en sempre istória malu, nune’e, iha partidu koligasaun mós sempre mosu dezentendimentu.

“Ha’u la espera buat ne’e atu akontese maibé buat hotu ita haree ona katak dinámika polítika akontese ona iha parlamentu, ema ida-idak nia direitu no konstituisaun mós garante” nia triste.

Entretantu, koaligasaun partidu FDD la iha ona, hahú hosi 18 Juñu 2018, deklara ba públiku liuliu apoiante sira hotu katak FDD disolvidu. Maibé Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku (PUDD) mantein nafatin nia kompromisu hodi responde nesesidade povu nia.

Tanba Sa Fahe Malu

Foin lalais ne’e iha votasaun ba lista kandidatura Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) na’in 2, Sekretária Meza, no Vise Sekretária Meza na’in 2, bankada FRETILIN, PD no deputadu ida husi koligasaun partidária-FDD hanesan partidu PUDD, António de Sá Benevides auzénsia husi plenária. Mézmu que la implika ba quorum.

Deputadu na’in rua seluk hanesan Frente Mudansa ho UDT nian, deside mesak nia dalan hodi la abandona plenária. Ho razaun deputadu UDT nian fò apoiu ba deputada Frente Mudansa. Isabel Maria B. Freitas Ximenes nu’udar kandidatu úniku atu asume pasta nu’udar II Vise Sekretária Meza, ne’e aprezenta hosi Koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP)

Enkuantu antes abandona plenária Deputadu, António De Sá Benevides, hosi partidu PUDD, hateten dezde hahú I lejizlatura nunka rona diálogu no negosiasaun tanba ne’e mosu eleisaun antesipada, eleisaun ne’e loke dalan ba partidu foun FDD tanba ne’e nia espera bele fasilita diálogu no negosiasaun.

Entretantu lista kandidatura ikus mai pasa nune’e deputada FM ne’e sai nu’udar II Vise Sekretária Meza, ho votu avabor 36, tanba asaun walk Out (WO) hosi nia maluk deputadu PUDD ho FRETILIN no PD la implika quorum, tanba Prezidente PN hatete iha momentu ne’ebá katak mezmu deputadu balun auzénsia husi sala plenária maibé nafatin prienxe quorum ba deliberasaun ne’ebé tenke husi 36 deputadu prezente, nune’e mós lista kandidatura ne’ebé proponent husi deputadu AMP sira prienxe rekizitu tanba hatama antes 24 horas tanba ne’e bele avansa ba votasaun.

Situasaun refere ikus mai halo Koligasaun AMP ne’ebè ho de’it kadeira 34 sa’e ba 36 tanba hetan apoiu hosi deputadu Frente Mudansa na’in ida ho UDT na’in ida, enkuantu parte Opozisaun oras iha kadeira ba parlamentu nasionál hamutuk 29, korresponde ba Fretilin kadeira 23, PD 5, no PUDD 1.

(Jornalista : Zezito Silva)

(Editór : Manuel Pinto)

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here