Xefe Estadu Maior FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur.

DILI, (TATOLI) – Xefe Estadu Maior FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur, hateten membru F-FDTL sira ne’ebé durante ne’e halo seguransa ba kampaña no eleisaun antesipada iha terrenu (munisípiu 13) sei retira iha aban, 31 maiu 2018, eseptu Uatulari (Vikeke) tanba situasaun iha ne’ebá seidauk seguru didi’ak.

“Situasaun iha Uatulari ne’e seidauk estável. Loron ruma ha’u sei to’o iha ne’ebá atu ko’alia ho sira kona-ba estabilidade no pás”, Lere ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, kuarta ne’e, hafoin relata situasaun seguransa ba Xefe Estadu, Francisco Guterres Lú Olo.

Lere Anan Timur haktuir oknum balun kontinua ameasa malu iha área ne’ebá (Uatulari) hafoin eleisaun antesipada, maibé ameasa hirak ne’e ho grau ne’ebé ki’ik, lahanesan iha tempu sira ne’ebé liu ona, tanba tinan-tinan sira (Uatulari oan) sempre manán konsiénsia no manán responsabilidade.

“Ita nia maluk barak mate ba funu ida ne’e, ne’e duni ita ne’e maka tenke fó ita nia kontribuisaun ba Nasaun”, katak.

Ulun boot forsa ne’e hatutan tan: “Ohin loron ita bele dehan sira ne’ebé uluk moris di’ak ne’e moris di’ak ba nafatin. Uluk situasaun aat sira di’ak, agora ita atu moris di’ak, sira moris di’ak nafatin”.

Tanba ne’e  Majór Jenerál husu atu hadau moris. Katak, oinsá oan sira bele eskola no moris iha hakmatek nia laran duké sunu malu.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here