- Xefe Estadu Maior FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur, no Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste, Komisáriu Júlio da Costa Hornay, ba jornalista sira hatete preokupa ho atividade terorista ne’ebé oras ne’e akontese iha Indonézia. Foto FB Servisu Relasaun Públika

DILI, (TATOLI) – Xefe Estadu Maior FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur, no Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste, Komisáriu Júlio da Costa Hornay, preokupa ho atividade terorista ne’ebé oras ne’e akontese iha Indonézia.

“Ema estranjeiru ne’ebé tama, ita deskunfia, ita tenke halo atendementu emediatu”, Lere ba jornalista sira iha Kuartel Jerál Fatuhada, ohin. Komisáriu mós hatutan: “Ami preokupa isu terorista”.

Lere dehan prontu servisu durante loron tomak hodi mantein dame no estabilidade, maibé parte ezekutivu tenke kria kondisaun.

Júlio Hornay hateten  alerta ona ba Unidade Polísia Fronteira no imigrasaun hodi kontrola movimentu ema estranjeiru ne’ebé tama no sai.

Maibé komandu husu apoiu informasaun hosi povu tomak bainhira deskonfia ema estranjeiru ne’ebé iha ligasaun ho terorista.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here