Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Marí Alkatiri.

DILI (TATOLI)—Sekretáriu Jerál Partidu Fretilín Marí Alkatiri afirma partidu ne’ebé nia lidera hadomi duni povu ne’e no hakarak duni kore povu hosi mukit no kiak, tan ne’e, tenke simu realidade ida ne’e (rezultadu eleisaun) no simu mós katak luta sei naruk.

“Ita nia dalan ba Libertasaun povu sei liu nafatin husi susar oi-oin. Dala ruma ita bele sente mesak, maibé segredu maka pasiénsia no determinasaun. Dalan maka kontinua ita nia luta ba valores no prinsípiu, no buka sempre atu ajuda hamoris matadalan foun hosi jerasaun foun, buka komprende ema hotu-hotu ne’ebé iha momentu balu ladún komprende ita karik, haklaken nafatin ba sira ita nia mensajen ho domin tomak,” Lider Nasionál ne’e hato’o ninia espresaun ne’e liuhusi mídia FRETILIN ne’ebé Ajénsia Tatoli asesu, Tersa ne’e.

Mari Alkatiri hateten laiha dalan ba susesu bainhira timoroan sira la hametin nafatin pás, estabilidade no la tuir povu nia vontade.

“Dala barak povu la konsege espresa nia vontade ho liberdade tomak tanba korrente oi-oin maka kesi hela nia liman no ain no kalohan balu halo nakukun nafatin nia neon.”

Mari afirma partidu ne’ebé nia lidera hadomi duni povu ne’e no hakarak duni kore povu hosi mukit no kiak, tan ne’e, tenke simu realidade ida ne’e (rezultadu eleisaun) no simu mós katak luta sei naruk.

Jornalista: Xisto Freitas

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here