Prezidente partidu koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Kay Rala Xanana Gusmão, bainhira halo mensajen ba militante, simpatizante no apoiante AMP liuhosi konferénsia imprensa iha sede AMP Bairru Grilos, ohin. Foto Egas Cristovão

DILI (TATOLI)—Prezidente Aliansa Mudansa ba Progresu-AMP, Kay Rala Xanana Gusmão afirma katak AMP lakohi manan iha eleisaun antisipada tanba manipulasaun, AMP hakarak manan ho fear no justu.

“Enjeral buat hotu la’o di’ak, di’ak liu tinan kotuk.  Ami bele dehan katak, ami deteta fallansu, em véz 62 mill bele ketik  61 mill karik. Ami aprezenta daudauk ona reklamasaun, no sei hatudu faktus, liuhosi aktas sira ne’ebé ami rekolla ona,” Xanana Gusmão fó sai iha konferénsia imprensa ne’ebé hala’o iha sede AMP, Bairru Grilos, Tersa (15/05).

Tuir Xanana aktas bele uza hanesan faktus tanba parte hotu asina hodi konkorda númeru total iha sentru votasaun ida. Tanba ne’e iha fatin balun kuandu aumenta mai fali AMP ida ne’e mós labele.

“AMP hakarak rezultadu ne’ebé fear, rezultadu ne’ebé justu. Lakohi manan kadeira tanba iha manipulasaun,” Xanana afirma.

AMP oras ne’e daudaun halo verifikasaun ba aktas ne’ebé rekolla hosi sentru votasaun iha territóriu Timor laran tomak hodi justifika erru téknika balun ne’ebé mosu iha eleisaun prosesu kontajen nian, hodi husu “se-bele” iha ré kontajen.

Enkuantu total akta ne’ebé entrega hamutuk 885, dizita ona 884, seidauk dizita (reklamadu) ida.

Klasifikasaun votu fahe ba votu válidu hamutuk 623,156 (98.27%), votu nulu iha 7,357 (1.16%), votu branku   2,995 (0.47%), votu reklamadu 598 (0,09%), Votu rezeitadu iha 20 (0,00%), no votu abandonadu iha 28 (0,00%).

Enkuantu totakl votantes iha Eleisaun Antisipada hamutuk, 784,286 (100%), taxa partisipasaun 634,156 (80.86%), fahe ba mane hamutuk 325,868 (51.39%), no feto hamutuk 308, 288 (48.61%).

Ema ne’ebé la tuir eleisaun hamutuk 150,130 (19.14%).

Jornalista : Zezito Silva

Editór : Manuel Pinto

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here